Triển khai Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017-2020.

Đăng ngày: 02/11/2017 14:49:40

Ngày 10/10/2017, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 2640/QĐ-BNV phê duyệt Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017- 2020. Theo đó, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (sau đây gọi tắt là đo lường sự hài lòng) nhằm đánh giá khách quan chất lượng cung ứng dịch vụ hành chính công của các cơ quan hành chính nhà nước. Thông qua đó, các cơ quan hành chính nhà nước nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân, tổ chức để có những biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ của mình nhằm nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức.

Xây dựng khung đo lường sự hài lòng để áp dụng thống nhất trong cả nước cho giai đoạn 2017- 2020. Hàng năm, tiến hành đo lường và công bố Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước quy mô quốc gia.

Trên cơ sở kết quả Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, tham mưu, đề xuất với cơ quan có thẩm quyền giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế; cải thiện chất lượng phục vụ; từng bước nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức.

Tiêu chí đo lường sự hài lòng: Các yếu tố đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức bao gồm 5 yếu tố cơ bản của quá trình cung ứng dịch vụ hành chính công: Tiếp cận dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước; Thủ tục hành chính; Công chức giải quyết công việc; Kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công và Tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị; với 22 tiêu chí, áp dụng đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức trong trường hợp giao dịch trực tiếp tại cơ quan hành chính/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bên cạnh đó, phương pháp điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng cũng được áp dụng, bao gồm: Đối tượng điều tra xã hội học; Chọn mẫu điều tra xã hội học; Phiếu điều tra xã hội học; Phương thức điều tra xã hội học; Tổng hợp, phân tích dữ liệu và tính toán các chỉ số; Báo cáo kết quả.

Năm 2017, đối với tỉnh Sơn La có 06 cơ quan hành chính cấp tỉnh (Các sở: Tài nguyên Môi trường; Giao thông Vận tải; Xây dựng; Văn hóa Thể thao và Du lịch; Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Tư pháp); 06 cơ quan hành chính cấp huyện và 18 xã, phường, thị trấn của (các huyện: Mộc Châu, Sông Mã, Thuận Châu, Mường La, Sốp Cộp, Thành phố Sơn La) được chọn để điều tra xã hội học.

Để nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, tích cực của người dân, tổ chức, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan hành chính nhà nước, các ngành, các cấp chính quyền cần phải: thông tin, tuyên truyền đầy đủ, chính xác, kịp thời về mục đích, mục tiêu, ý nghĩa, nội dung, kết quả đo lường sự hài lòng và các giải pháp khắc phục tới người dân, tổ chức và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Áp dụng nhiều hình thức thông tin, tuyên truyền khác nhau nhằm tạo điều kiện tiếp cận dễ dàng cho người dân, tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức.

Bích Thủy: Phòng CCHC