Sở Nội vụ hướng dẫn đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 đối với các cơ quan, đơn vị.

Đăng ngày: 27/11/2017 16:50:00

Ngày 23/11/2017, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 1500/SNV-CCHC hướng dẫn đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị theo Quyết định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 của UBND tỉnh Sơn La về việc ban hành quy định tiêu chí đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và tổ chức hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm thực tế đạt được, tiến hành tự đánh giá, chấm điểm cho từng tiêu chí trên cơ sở xem xét, đối chiếu với các tiêu chuẩn hoặc yêu cầu và cách chấm điểm tương ứng với từng tiêu chí và cung cấp tài liệu kiểm chứng theo phụ lục kèm theo.

Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm và tài liệu kiểm chứng của các cơ quan, đơn vị gửi về Sở Nội vụ chậm nhất trước ngày 31 tháng 12 hàng năm để tổng hợp, địa chỉ email: cchc.snv@sonla.gov.vn; thuyntb.snv@sonla.gov.vn; hongnt.snv@sonla.gov.vn.

Nội dung chi tiết Công văn số 1500/SNV-CCHC được đính kèm./.

Người đưa tin: Nguyễn Thị Bích Thủy – Phòng CCHC