Quyết định số 3104/QĐ-UBND ngày 10/11/2017 phê duyệt danh sách người đủ điều kiện dự xét tuyển viên chức sự nghiệp Trạm khuyến nông huyện năm 2017

Đăng ngày: 14/11/2017 13:42:41