Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng tỉnh Sơn La

Đăng ngày: 14/11/2017 09:58:43

Ngày 04/11/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng tỉnh Sơn La thay thế Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh Sơn La. Quy chế này gồm 06 Chương, 26 Điều, quy định một số nội dung về tổ chức phát động phong trào thi đua, đối tượng, tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng, tuyến trình khen thưởng, hồ sơ xét tặng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng; Hội đồng Thi đua, khen thưởng.

Một số điểm mới tại Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND:

– Bổ sung, sửa đổi đối tượng xét tặng “Tập thể lao động xuất sắc”, “Cờ thi đua của Ủy ban nhân dân tỉnh”

– Quy định cụ thể quy trình, tuyến trình, hồ sơ xét tặng Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Sơn La”.

–  Quy định thành phần, nhiệm vụ của Hội đồng Thi đua, khen thưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện.

Phòng Nghiệp vụ 1, Ban Thi đua – Khen thưởng