Kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại huyện Mộc Châu.

Đăng ngày: 17/11/2017 17:27:09

Từ ngày 14 – 15/11/2017, Đoàn kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ theo Quyết định số 67/QĐ-SNV ngày 24/02/2017 của Sở Nội do bà Cầm Thúy Vân, Phó giám đốc làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ tại UBND huyện Mộc Châu, các cơ quan chuyên  môn thuộc huyện và UBND thị trấn Nông trường.

Qua kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị cho thấy công tác văn thư, lưu trữ trong thời gian qua đã có những chuyển biến tích cực. Thường trực UBND huyện đã triển khai công tác tuyên truyền phổ biến các văn bản của nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ; ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác văn thư, lưu trữ; thực hiện quy trình soạn thảo và ban hành văn bản, đảm bảo về thể thức và kỹ thuật trình bày theo quy định hiện hành. UBND huyện đã bố trí 01 kho lưu trữ tài liệu với diện tích 173 m2, chỉnh lý hoàn chỉnh, đưa vào phục vụ khai thác, sử dụng với tổng số 334 hộp, gồm 1.675 hồ sơ văn bản lưu.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra một số hạn chế đó là: Công tác xây dựng Danh mục hồ sơ hằng năm của cơ quan; lập hồ sơ công việc của công chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện còn hạn chế; tại UBND thị trấn, công tác soạn thảo văn bản; quản lý văn bản đi, đến chưa theo quy định; hồ sơ, tài liệu phần lớn chưa được sắp xếp, chỉnh lý, chưa có phòng lưu trữ tài liệu; việc bố trí công chức làm công tác văn thư, lưu trữ còn phải kiêm nhiệm công việc khác nên nghiệp vụ về lưu trữ còn hạn chế.

Kết luận kiểm tra tại huyện, Đoàn đề nghị lãnh đạo UBND huyện Mộc Châu và các cơ quan, đơn vị tập trung chỉ đạo:

Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản của Nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ.

Đề nghị UBND huyện tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ đối với các xã, thị trấn để kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, hạn chế trong thực hiện nghiệp vụ văn thư, lưu trữ trong đó có công tác lập hồ sơ công việc; công tác giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan.

Qua kiểm tra đã giúp các cơ quan nhìn nhận, đánh giá chính xác hơn về thực trạng công tác văn thư, lưu trữ của cơ quan, đơn vị mình. Trên cơ sở đó, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, từng bước đưa công tác văn thư, lưu trữ đi vào nề nếp và hoạt động hiệu quả hơn./.

Tin: Chu Thị Luyến – Chi cục Văn thư – Lưu trữ