GIẢI PHÁP SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2018-2021.

Đăng ngày: 20/11/2017 10:36:00

Trong thời gian qua các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh đã góp phần tích cực trong việc thực hiện cung cấp các dịch vụ công như lĩnh vực: y tế, giáo dục… góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, hệ thống tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp hiện nay còn cồng kềnh, nhiều đầu mối chồng chéo, hiệu quả hoạt động chưa cao. Mặt khác, một số lĩnh vực, nhiệm vụ của các đơn vị sự nghiệp hiện nay đã được xã hội hóa những vẫn dựa chủ yếu vào nguồn ngân sách nhà nước.

Việc sắp xếp, kiện toàn, chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công sẽ phát huy nguồn lực của các thành phần kinh tế trong việc cung cấp dịch vụ công, nâng cao chất lượng dịch vụ cho xã hội, khai thác và sử dụng hiệu quả hơn cơ sở vật chất hiện có; từng bước đổi mới phương thức quản lý tài chính theo cơ chế thị trường; đa dạng hóa sở hữu. Các đơn vị sự nghiệp công lập khi được sắp xếp, kiện toàn, chuyển đổi sẽ phát huy được vai trò của đơn vị, có thể huy động vốn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước để nâng cao năng lực tài chính, đầu tư đổi mới công nghệ, triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào kinh doanh nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị. Do vậy, việc sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh là hết sức cần thiết.

Ngày 28/9/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2515/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp huyện Mộc Châu. Việc thành lập thí điểm Trung tâm kỹ thuật nông nghiệp huyện Mộc Châu trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị sự nghiệp ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện (Trạm Khuyến nông, Trạm Chăn nuôi và Thú y, Trạm Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật) có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về đổi mới, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp theo hướng tinh gọn và làm tiền đề để triển khai thực hiện thành công việc thành lập Trung tâm Kỹ thuật nông nghiệp 11 huyện còn lại theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Thực hiện Công văn số 3176/UBND-NC ngày 4/10/2017 của UBND tỉnh về giao xây dựng Đề án kiện toàn, sắp xếp các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La và Đề án kiện toàn, sắp xếp các trường cao đẳng, trung cấp, các cơ sở đào tạo, dạy nghề trên địa bàn tỉnh Sơn La; Sở Nội vụ được giao chủ trì và đang hoàn thiện đề án trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Với mục tiêu xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy theo hướng gọn, nhẹ, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Giai đoạn 2018-2021, Sở Nội vụ sẽ tiếp tục khẩn trương tham mưu, rà soát chức năng, nhiệm vụ và đánh giá hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp để sắp xếp, kiện toàn, chuyển đổi theo quy định.

Bài: Nguyễn Thị Lương Anh