Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Sơn La hội nhập và phát triển”.

Đăng ngày: 16/10/2017 16:03:27

Thực hiện Kế hoạch số 27/KH-HĐTĐKT ngày 29/8/2017 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương về tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, ngày 29/9/2017 Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Kế hoạch số 161/KH-UBND về tổ chức phong trào thi đua “Doanh nghiệp Sơn La hội nhập và phát triển”.

Phong trào thi đua được phát động nhằm nâng cao vai trò của các cấp, các ngành đồng hành cùng doanh nghiệp hội nhập và phát triển; phát huy tinh thần yêu nước, trách nhiệm xã hội trong kinh doanh, khuyến khích các hoạt động sản xuất, kinh doanh tạo ra nhiều của cải cho xã hội; nâng cao trách nhiệm của doanh nhân đối với cộng đồng xã hội.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thành phố thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công và chất lượng dịch vụ công, cải cách mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đảm bảo, thông thoáng, minh bạch, cạnh tranh bình đẳng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Các doanh nghiệp, thi đua đổi mới quản lý, quản trị doanh nghiệp; cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động; xây dựng và nâng cao thương hiệu, giá trị sản phẩm; tăng cường liên kết sản xuất, đảm bảo an toàn lao động, tạo công ăn việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; thực hiện tốt nghĩa vụ nộp ngân sách, tham gia các hoạt động chung sức vì cộng đồng, an sinh xã hội.

Mục tiêu thi đua: Đẩy mạnh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh vào nhóm khá trong các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc; phấn đấu đến năm 2020 toàn tỉnh Sơn La có 2.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập; tăng tỉ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP đạt khoảng 50%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50% – 55%, trong đó được cấp bằng, chứng chỉ đạt 15% – 20%.

Để triển khai có hiệu quả phong trào thi đua, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm tạo điều kiện, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, thúc đẩy phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; các doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh chủ động lựa những nội dung, tiêu chí phù hợp, sát với thực tế để tổ chức triển khai thực hiện./.

 Bài viết: Khổng Thị Hữu – Ban Thi đua, Khen thưởng