Tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử.

Đăng ngày: 18/10/2017 16:02:48

Để triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 13/10/2017 Chủ tịch  Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 3328/UBND-NC, yêu cầu các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh triển khai tốt một số nội dung sau:

– Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử theo đúng quy định.

– Bố trí công chức, viên chức đúng với tiêu chuẩn chức danh nghiệp vụ văn thư, lưu trữ; kho lưu trữ đảm bảo để bảo quản tài liệu lưu trữ theo đúng quy định.

– Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng tại Quyết định số 993/QĐ-UBND  ngày 20/4/2017 của UBND tỉnh Sơn La.

– Đầu tư công nghệ, ứng dụng thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan.

– Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức và công chức, viên chức lập hồ sơ công việc hàng năm nộp lưu vào Lưu trữ cơ quan.

– Báo cáo công tác văn thư, lưu trữ hàng năm theo đúng quy định.

Giao cho Sở Nội vụ đôn đốc triển khai, tổng hợp báo cáo đề xuất, vướng mắc của các cơ quan, tổ chức trong quá trình thực hiện. Tổ chức kiểm tra hướng dẫn về công tác lập hồ sơ, giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan, đồng thời yêu cầu các cơ quan thuộc nguồn nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh nghiêm túc thực hiện./.

Tin: Nguyễn Thanh Tùng – Chi cục Văn thư  Lưu trữ