Sơn La đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo.

Đăng ngày: 19/10/2017 13:38:35

Trong những năm qua, công tác bồi dưỡng, tập huấn và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã được các cấp uỷ, chính quyền quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện (năm 2015 Sở Nội vụ phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức 11 lớp tại các huyện thành phố cho gần 1900 đại biểu là cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã và bí thư chi bộ, trưởng các bản có đồng bào theo tôn giáo; mỗi lớp được tổ chức 03 ngày; năm 2017 tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tôn giáo cho 402 cán bộ, công chức cơ sở và bí thư chi bộ, trưởng bản tại các huyện Sông Mã, Sốp Cộp, Mộc Châu, Mường La. Ngoài ra Ban Dân tộc, Sở Nội vụ, UBND các huyện thường xuyên lồng ghép chủ trương chính sách về tôn giáo trong các chương trình tập huấn, bồi dưỡng cho các đối tượng có liên quan).

Bên cạnh đó, việc phổ biến giáo dục pháp luật và hướng dẫn chức sắc, chức việc và tín đồ trong sinh hoạt tôn giáo bước đầu được triển khai, thể hiện sự quan tâm, đổi mới trong quan điểm và ứng xử với các tôn giáo của chính quyền tỉnh Sơn La (năm 2015, Sở Nội vụ đã tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo cho 119 đại biểu là chức sắc, chức việc đạo Phật, đạo Công giáo; phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức 01 hội nghị hướng dẫn sinh hoạt tôn giáo cho 232 đại biểu là trưởng, phó và phụ tá điểm nhóm Tin lành).

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ. Để tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác bồi dưỡng, tập huấn và tuyên truyền phổ biến pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo cho đội ngũ làm công tác tôn giáo; chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. Sở Nội vụ đã tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2291/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 về việc phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng đội ngũ làm công tác tôn giáo giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Sơn La; Kế hoạch số 164/KH-UBND ngày 03/10/2017 về việc tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, theo đó:

Về công tác bồi dưỡng, tập huấn: năm 2018 mở 01 lớp bồi dưỡng cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo cấp tỉnh, cấp huyện; từ năm 2018 đến 2020 tổ chức 12 lớp bồi dưỡng tại 12 huyện, thành phố.

Về phổ biến, quán triệt Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo: Năm 2018 Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức 01 hội nghị với thành phần là lãnh đạo và công chức phụ trách công tác tôn giáo các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện; 01 hội nghị cho chức sắc, chức việc, tín đồ tiêu biểu các tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn tới cán bộ, đảng viên và nhân dân; chỉ đạo Sở Tư pháp chủ động tham mưu cho Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo UBND cấp huyện, cấp xã bổ sung các đầu sách liên quan đến chủ trương, chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trong tủ sách pháp luật của cơ quan, đơn vị và tuyên truyền để cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân khai thác, sử dụng có hiệu quả./.

Bài viết: Nguyễn Biên Cương