Kiểm tra công tác thi đua, khen thưởng tại huyện Vân Hồ

Đăng ngày: 16/10/2017 14:38:41

Thực hiện Kế hoạch 25/KH-HĐTĐKT ngày 14/6/2017 của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh về việc kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác Thi đua, khen thưởng năm 2017, ngày 10/10/2017, Đoàn kiểm tra do Đại tá Hoàng Đình Tường, Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh làm Trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra công tác thi đua,  khen thưởng tại huyện Vân Hồ; về phía huyện có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân, thành viên Hội đồng Thi đua, khen thưởng huyện và công chức phòng Nội vụ.

Đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Vân Hồ thông qua Báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm 2017, nội dung báo cáo đã đánh giá các mặt hoạt động của địa phương, đặc biệt là việc thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, phát huy tầm quan trọng và vai trò của công tác Thi đua – Khen thưởng trong giai đoạn hiện nay.

Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Hoàng Đình Tường đã biểu dương những cố gắng, nỗ lực của địa phương trong việc tổ chức triển khai, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh gắn với việc xây dựng Kế hoạch, phát động phong trào thi đua trong năm 2017 của đơn vị; đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế của địa phương, như: Việc sơ kết, tổng kết phong trào thi đua ở một số cơ quan, đơn vị còn chậm; việc xem xét, đề nghị cấp trên khen thưởng còn ít, đặc biệt là chưa quan tâm đề nghị khen thưởng cho các tập thể, cá nhân ở vùng sâu, vùng xa, người trực tiếp lao động, sản xuất; việc xây dựng điển hình tiên tiến còn có mặt hạn chế; chưa hướng dẫn, đôn đốc UBND cấp xã thực hiện việc trích lập quỹ thi đua khen thưởng…

Nhằm phát huy những thành quả đạt được và khắc phục những tồn tại hạn chế về công tác thi đua, khen thưởng trong năm 2017, đồng chí yêu cầu huyện cần tổ chức triển khai và thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, đó là: Tăng cường hơn nữa việc kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện công tác Thi đua – Khen thưởng; đẩy mạnh phong trào thi đua ”Nhân dân các dân tộc Vân Hồ chung sức xây dựng nông thôn mới”; thực hiện có hiệu quả công tác bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến…v.v; ngoài ra, Đoàn kiểm tra cũng đã trao đổi với lãnh đạo Ủy ban nhân dân, thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện về một số giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, bảo đảm việc khen thưởng thực chất và là công việc thường xuyên, liên tục có tác động tích cực trong việc khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện Vân Hồ thi đua, sáng tạo, tích cực vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao. /.

Nguyễn Sơn Hà – Ban Thi đua – Khen thưởng