Kiểm tra công tác Cải cách hành chính đợt 2 năm 2017.

Đăng ngày: 17/10/2017 11:32:44

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2017 của UBND tỉnh. Đoàn kiểm tra cải cách hành chính, công vụ, công chức và thực hiện phân cấp quản lý nhà nước tỉnh Sơn La năm 2017 đã tiến hành kiểm tra đợt 2 tại 04 đơn vị (UBND Thành phố, UBND Huyện Vân Hồ, Sở Thông tin và Truyền thông, Trường Cao đẳng Sơn La), trong đó kiểm tra theo hình thức đột xuất đối với UBND huyện Vân Hồ và Trường Cao đẳng Sơn La.

17.10.2017.2

Đoàn kiểm tra Kiểm tra công tác CCHC tại UBND Thành phố

Theo đánh giá của Đoàn Kiểm tra, trong năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, tất cả các cơ quan, đơn vị được kiểm tra đều ban hành đầy đủ các văn bản để chỉ đạo nâng cao công tác cải cách hành chính của đơn vị, nội dung đều đảm bảo theo hướng dẫn, cụ thể hóa được mục tiêu, nhiệm vụ CCHC của cấp trên. Các đơn vị chú trọng công tác kiểm tra và tự kiểm tra trong nội bộ cơ quan, đơn vị, kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót.

Bên cạnh những ưu điểm, Đoàn kiểm tra cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục như: Việc tuyên truyền cải cách hành chính trên cổng/trang thông tin còn hạn chế; một số cơ quan, đơn vị chưa triển khai việc hướng dẫn các phòng, đơn vị trực thuộc cách thức tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL; việc xây dựng kế hoạch triển khai rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2017 tại đơn vị còn chậm; việc quản lý hồ sơ bổ nhiệm cán bộ, công chức, viên chức có mặt còn hạn chế; hồ sơ đánh giá công chức, viên chức chưa lưu trữ đầy đủ, đúng quy định; việc chấp hành báo cáo công khai tài chính của một số đơn vị dự toán chưa đảm bảo thời gian quy định; quy chế chi tiêu nội bộ; quy chế quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của một số đơn vị đã xây dựng và ban hành chưa căn cứ vào Luật Quản lý, sử dụng tài sản…

DSC_0104 (2)

Đoàn kiểm tra công tác CCHC tại Sở Thông tin và Truyền thông

Để thực hiện tốt công tác CCHC năm 2017 và các năm tiếp theo, Đoàn kiểm tra cũng  đề nghị các cơ quan, đơn vị bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác CCHC. Tiếp tục đổi mới phương pháp, chủ động hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt kế hoạch CCHC của cơ quan, đơn vị đã đề ra từ đầu năm, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kiểm tra CCHC đã chỉ ra.

Tin, ảnh: Trần Quốc Khánh – Phòng cải cách hành chính