Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Sơn La.

Đăng ngày: 10/10/2017 07:39:38

Ngày 03/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 2563/QĐ-UBND về ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Sơn La.

Theo đó, Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh Sơn La, có 113 cơ quan, tổ chức.

Tại Điều 2 của Quyết định, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Giám đốc Sở Nội vụ Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn, thu thập tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh; quản lý và tổ chức khai thác, sử dụng tài liệu tại lưu trữ lịch sử tỉnh theo quy định của pháp luật.

Tại Điều 3 của Quyết định Ủy ban nhân dân tỉnh giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Chi cục trưởng Chi cục Văn thư, lưu trữ; Lãnh đạo cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục số 1 nguồn nộp lưu tài liệu vào Chi cục Văn thư, lưu trữ tỉnh và Quyết định số 2287/QĐ-UBND ngày 24/9/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về sửa đổi, bổ sung Danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử tỉnh theo Quyết định số 802/QĐ-UBND ngày 17/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Người viết tin: Khúc Thị Thu Hằng – Chi cục Văn thư – Lưu trữ