Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 31/8/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra, kiểm tra.

Đăng ngày: 19/10/2017 08:36:43

Ngày 31/8/2017, Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La đã ban hành Chỉ thị số 15-CT/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh tra, kiểm tra. Chỉ thị đã đánh giá công tác thanh tra, kiểm tra trong thời gian qua đạt được những kết quả tích cực, đồng thời chỉ ra công tác thanh tra, kiểm tra còn bộc lộ những hạn chế cũng như nguyên nhân dẫn đến hạn chế. Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, Ban Thường vụ tỉnh ủy đã yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ và giải pháp cơ bản, trong đó nổi bật và cần quan tâm là các nội dung sau:

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, và người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra.

Hai là, công tác thanh tra, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm, đáp ứng và phục vụ tốt cho công tác lãnh đạo, quản lý; phối hợp tốt giữa công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy Đảng, giám sát của HĐND với thanh tra của chính quyền, tránh chồng chéo ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Ba là, quan tâm nâng cao chất lượng từng cuộc thanh tra, kiểm tra; hạn chế kéo dài thời hạn thanh tra, kiểm tra; chỉ thanh tra đột xuất khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Bốn là, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra.

Năm là, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra, kiểm tra cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, có trình độ chuyên môn và tinh thần trách nhiệm cao./.

tin: Bùi Văn Hào – Thanh tra Sở