Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 12/01/2011 về phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La đến năm 2020 và xét triển vọng đến năm 2030.

Đăng ngày: 14/09/2017 07:51:02