Quyết định số 725/QĐ-UBND ngày 03/4/2017 về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công tập thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2017 – 2020.

Đăng ngày: 11/09/2017 13:46:45