Quyết định số 2634/QĐ-UBND ngày 30/10/2015 về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cấp điện nông thôn từ lưới điện Quốc gia tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 – 2020.

Đăng ngày: 14/09/2017 08:20:15

t