Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 về việc phê duyệt vị trí thi tuyển chọn công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý năm 2017.

Đăng ngày: 08/09/2017 17:18:17