Quy định mới về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức

Đăng ngày: 05/09/2017 15:08:37

Ngày 01/9/2017, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 101/2017/NĐ-CP gồm 08 chương, 46 điều, quy định về nội dung, chương trình, hình thức và quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng; thay thế Nghị định số 18/2010/NĐ-CP ngày 05/3/2010 về đào tạo, bồi dưỡng công chức và bãi bỏ một số điều quy định về nội dung đào tạo, bồi dưỡng của Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Về đào tạo sau đại học, Nghị định quy định cán bộ, công chức phải đáp ứng điều kiện: Có thời gian công tác từ đủ 03 năm trở lên (không kể thời gian tập sự) và 02 năm liên tục liền kề trước thời điểm được cử đi đào tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ; không quá 40 tuổi tính từ thời điểm được cử đi đào tạo sau đại học lần đầu… Đây cũng chính là điểm mới so với quy định tại Nghị định số 18/2010/NĐ-CP. Đối với viên chức, phải kết thúc thời gian tập sự (nếu có); có cam kết thực hiện nhiệm vụ, hoạt động nghề nghiệp tại cơ quan, đơn vị sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trong thời gian ít nhất gấp 02 lần thời gian đào tạo; chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí việc làm.

Cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo bằng nguồn ngân sách nhà nước hoặc kinh phí của cơ quan quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức nếu tự ý bỏ học, bỏ việc hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc trong thời gian đào tạo; không được cơ sở đào tạo cấp văn bằng tốt nghiệp… phải đền bù chi phí đào tạo.

Ngoài quy định đối tượng, điều kiện đào tạo thì Nghị định cũng quy định cụ thể về hình thức, nội dung, chương trình, chứng chỉ bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, UBND cấp tỉnh được giao quản lý các chương trình bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành cho cán bộ, công chức, viên chức. Cơ quan quản lý phải tổ chức biên soạn, thẩm định và phê duyệt tất cả các chương trình, tài liệu bồi dưỡng thuộc thẩm quyền quản lý trước khi đưa vào sử dụng.

Nghị định số 101/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 21/10/2017.

Tin: Lại Như Long – Trưởng phòng CCVC