Nghị quyết số 50/2017/NQ-HĐND ngày 21/7/2017 về định mức kinh phí hỗ trợ tổ chức lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày: 07/09/2017 14:46:20