HIỆU QUẢ TRIỂN KHAI DỰ ÁN 600 PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SƠN LA (2012-2017)

Đăng ngày: 13/09/2017 16:13:05

Triển khai Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã thuộc 64 huyện nghèo, Sơn La là một trong 20 tỉnh thuộc phạm vi Dự án với 49 đội viên (trong đó 08 nữ, 41 nam) gồm Bắc Yên: 14 đội viên; Phù Yên: 17 đội viên; Mường La: 09 đội viên; Quỳnh Nhai: 06 đội viên; Sốp Cộp: 03 đội viên.

Sau 05 năm triển khai thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, các đội viên Dự án đều được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; luôn gương mẫu, chấp hành sự phân công của tổ chức, phát huy tinh thần trách nhiệm, năng lực, trình độ chuyên môn, chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án phát triển kinh tế – xã hội được chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận như mô hình nuôi vịt trời (đội viên Vì Văn Hân xã Huy Tường, huyện Phù Yên), mô hình nuôi dê (đội viên Quàng Văn Thăng xã Phiêng Côn, huyện Bắc Yên), mô hình trồng xoài ghép Đài Loan (đội viên Mai Nam Châm xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên) và một số mô hình khác. Bên cạnh đó, một số đội viên tổ chức tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật nuôi cá lồng trên lòng hồ sông Đà (đội viên Lê Thị Hương xã Nậm Ét, huyện Quỳnh Nhai). Qua đánh giá các mô hình phát triển kinh tế – xã hội trên đã thành công bước đầu được UBND xã, huyện và nhân dân đánh giá cao góp phần tăng thu nhập cho nhân dân, tạo điều kiện phát triển kinh tế cho các hộ dân và kinh tế chung của xã, huyện.

Trên lĩnh vực văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng: Đội viên Dự án đã tích cực chủ động tham mưu cho Chủ tịch UBND xã kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện các mục tiêu về văn hóa xã hội, chỉ đạo và trực tiếp tuyên truyền vận động, phổ biến chính sách pháp luật liên quan đến người dân; chỉ đạo và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa với gia đình có công với cách mạng, thăm hỏi động viên tặng quà người tàn tật, người già neo đơn, trẻ mồ côi; tham mưu triển khai các dự án nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số; tham mưu ban hành quy chế hương ước, quy ước về nếp sống văn hóa để từng bước xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa mới cho bà con.

Kết thúc Dự án, 100% đội viên Dự án 600 thuộc tỉnh Sơn La đã được bố trí, sắp xếp công việc phù hợp cụ thể có 06 đội viên trở thành cán bộ, công chức, viên chức cấp huyện; 11 đội viên là cán bộ xã; 32 đội viên là công chức xã; 43/49 đội viên bố trí công tác tại các xã trên địa bàn huyện thuộc phạm vi điều chỉnh của Dự án; 06/49 đội viên bố trí tại các xã thuộc huyện khác trong tỉnh không thuộc phạm vi điều chỉnh của Dự án (Thuận Châu, Mai Sơn).

13.9.2017.1

Đội viên Vì Văn Hân – Phó Chủ tịch UBND xã Huy Tường, huyện Phù Yên chăm sóc đàn vịt trời

Việc triển khai thực hiện dự án 600 Phó Chủ tịch UBND xã tại 20 tỉnh nói chung, tỉnh Sơn La nói riêng đã góp phần tăng cường nguồn nhân lực có trình độ giúp cấp ủy, chính quyền các xã tổ chức và triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ; góp phần cùng cấp ủy và chính quyền các xã xây dựng nông thôn mới; tạo nguồn cán bộ bổ sung cho cấp cơ sở và cấp huyện; góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách phát hiện, tuyển chọn và đào tạo, bỗi dưỡng cán bộ, công chức trẻ ở huyện, xã; tạo điều kiện chuẩn hóa, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp cơ sở.

Để đánh giá và ghi nhận thành tích của các cá nhân và tập thể trong việc triển khai Dự án, tại Hội nghị tổng kết dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức trẻ ưu tú có trình độ Đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch UBND xã thuộc 64 huyện nghèo, Bộ Nội vụ đã tặng Bằng khen cho 16 tập thể và 88 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai Dự án 600 Phó Chủ tịch xã trong đó tỉnh Sơn La có 02 tập thể, 05 cá nhân./.

13.9.2017.2

Bài viết: Nguyễn Thị Then – Phòng XDCQ&CTTN