Họp Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh quý III.

Đăng ngày: 20/09/2017 09:36:38

Ngày 19/9/2017, đồng chí Cầm Ngọc Minh Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về cải cách hành chính (CCHC) chủ trì cuộc họp để đánh giá tình hình hoạt động của Ban chỉ đạo quý III năm 2017, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2017. Tham dự có các thành viên Ban chỉ đạo, Lãnh đạo Văn phòng, phòng Nội chính Văn phòng UBND tỉnh; Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo.

20.9.2017

Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị đã nghe và thảo luận về báo cáo tình hình hoạt động của Ban chỉ đạo quý III, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2017, thống nhất các giải pháp để nâng cao chỉ số CCHC (PAR INDEX), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) Chỉ số năng lực cạnh cấp tỉnh (PCI) của Sơn La trong thời gian tới.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Cầm Ngọc Minh ghi nhận sự cố gắng của các cấp, ngành trong thực hiện CCHC. Tuy nhiên so với yêu cầu của công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế – xã hội thì công tác CCHC của tỉnh trên một số mặt đạt hiệu quả chưa cao; việc sửa đổi một số quy trình giải quyết TTHC về đất đai; việc rà soát TTHC thuộc thẩm quyền của cấp huyện, cấp xã còn chậm. Để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng bộ, toàn diện trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác CCHC trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: Các cơ quan chủ trì, phối hợp thực hiện tốt, có hiệu quả nhiệm vụ theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh về cải cách hành chính; tiếp tục rà soát các TTHC, xây dựng quy trình liên thông giữa các sở, ban, ngành với Trung tâm Hành chính công tỉnh. Đẩy nhanh tiến độ đưa Trung tâm Hành chính công cấp huyện đi vào hoạt động; rà soát TTHC và quy trình giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền của cấp huyện, cấp xã, nhất là TTHC liên thông với các sở, ban, ngành và UBND tỉnh để xây dựng quy trình kết nối liên thông với Trung tâm Hành chính công tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các TTHC; tiếp tục nghiên cứu lựa chọn, đề xuất xây dựng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Trần Quốc Khánh – Phòng CCHC