Công văn số 1325/SGTVT-KHTC ngày 30/8/2017 V/v công bố nội dung điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Sơn La giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030.

Đăng ngày: 05/09/2017 07:51:09