Công văn số 1131/SNV-CCHC ngày 07/9/2017 V/v xin ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh.

Đăng ngày: 07/09/2017 16:44:54

Kính gửi:

– Các sở, ban, ngành;

– Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

– Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 22/6/2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Công văn số 2752/UBND-NC ngày 30/8/2017 về việc xây dựng dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật. Trong đó giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định công khai xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, trễ hạn trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Để có cơ sở trình UBND tỉnh xem xét, ban hành dự thảo Quyết định trên theo quy định, Sở Nội vụ xin ý kiến các sở, ban, ngành; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tham gia vào dự thảo (kèm theo công văn này) văn bản tham gia ý kiến gửi về Sở Nội vụ trước ngày 09/10/2017.

Xin trân trọng cảm ơn./.