Công văn số 1108/SNV-XDCQ&CTTN ngày 05/9/2017 V/v xin ý kiến vào dự thảo Tờ trình đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh quy định về chế độ, chính sách đối với nhân viên hợp đồng theo Đề án bố trí, tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số đặc biệt ít người trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2022

Đăng ngày: 06/09/2017 10:25:40

Kính gửi:

– Văn phòng tỉnh ủy và các Ban đảng tỉnh ủy;

– Uỷ ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội;

– Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;

– Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;

– Bảo hiểm Xã hội tỉnh;

– UBND các huyện, thành phố;

– Trung tâm Thông tin, Văn phòng UBND tỉnh.

Thực hiện Thông báo kết luận của Ban Thường vụ tỉnh ủy tại Thông báo số 889-TB/TU ngày 22/8/2017 về ban hành Đề án bố trí, tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số đặc biệt ít người trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2022; Công văn số 2771/UBND-TH ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai quy trình đề nghị xây dựng Nghị quyết trình kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa XIV.

Sở Nội vụ dự thảo các văn bản quy định về chế độ, chính sách đối với nhân viên hợp đồng theo Đề án bố trí, tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số đặc biệt ít người trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2022, gồm: Tờ trình Sở Nội vụ trình UBND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh; Báo cáo đánh giá tác động đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh; Đề cương dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh (dự thảo đính kèm theo).

Để đảm bảo tính thống nhất trước khi báo cáo UBND tỉnh trình Thường trực HĐND tỉnh xem xét, quyết định đề nghị xây dựng Nghị quyết HĐND tỉnh quy định về chế độ, chính sách đối với nhân viên hợp đồng theo Đề án bố trí, tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số đặc biệt ít người trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2022, Sở Nội vụ đề nghị:

1. Văn phòng tỉnh ủy và các Ban đảng, Uỷ ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh; UBND các huyện, thành phố tham gia góp ý vào dự thảo và gửi văn bản tham gia góp ý kiến gửi về Sở Nội vụ trước ngày 15/09/2017 (01 bản gửi qua địa chỉ Gmail: vutrungnv@gmail.com hoặc khanhsnv91@gmail.com; điện thoại 0223.853.704).

2. Đề nghị Trung tâm thông tin, Văn phòng UBND tỉnh đăng tải toàn văn các dự thảo nêu trên trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh đến ngày 05/10/2017 để các cơ quan, tổ chức, cá nhân góp ý kiến.

Sở Nội vụ trân trọng./.