Công văn số 1107/SNV-XDCQ&CTTN ngày 05/9/2017 V/v xin ý kiến vào dự thảo Tờ trình UBND tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh về phê chuẩn Đề án bố trí, tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số đặc biệt ít người trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2022.

Đăng ngày: 06/09/2017 10:19:30

Kính gửi:

– Văn phòng tỉnh ủy và các Ban đảng tỉnh ủy;

– Uỷ ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội;

– Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh;

– Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;

– Bảo hiểm Xã hội tỉnh;

– UBND các huyện, thành phố;

Thực hiện Thông báo kết luận của Ban Thường vụ tỉnh ủy tại Thông báo số 889-TB/TU ngày 22/8/2017 về ban hành Đề án bố trí, tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số đặc biệt ít người trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2022; Công văn số 2771/UBND-TH ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh về việc triển khai quy trình đề nghị xây dựng Nghị quyết trình kỳ họp thứ năm, HĐND tỉnh khóa XIV.

Sở Nội vụ dự thảo Tờ trình UBND tỉnh và Nghị quyết HĐND tỉnh về phê chuẩn Đề án bố trí, tạo nguồn đội ngũ cán bộ, công chức là người dân tộc Mông và một số dân tộc thiểu số đặc biệt ít người trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2022 (dự thảo gửi kèm theo).

Để đảm bảo tính thống nhất trước khi báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định ban hành Nghị quyết, Sở Nội vụ xin ý kiến của Văn phòng tỉnh ủy và các Ban đảng, Uỷ ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh; UBND các huyện, thành phố tham gia góp ý vào dự thảo và gửi văn bản tham gia góp ý kiến gửi về Sở Nội vụ trước ngày 12/09/2017 (01 bản gửi qua địa chỉ mail: vutrungnv@gmail.com hoặc khanhsnv91@gmail.com; điện thoại 0223.853.704).

Sở Nội vụ trân trọng./.