BỘ NỘI VỤ TỔ CHỨC XIN Ý KIẾN VÀO DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC VÀ NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.

Đăng ngày: 05/09/2017 10:09:29

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 08/4/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP.

1. Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 112/2011/NĐ-CP

– Để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức cấp xã phù hơp với từng loại đơn vị hành chính cấp xã, Bộ Nội vụ đề nghị sửa đổi quy định về tiêu chuẩn cụ thể đối với công chức cấp xã theo hướng 05 chức danh công chức cấp xã được quy định phù hợp với các yếu tố đặc thù của từng loại đơn vị hành chính ở nông thôn, đô thị, hải đảo. Chức danh Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã và Trưởng Công an xã theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Untitled1326

– Để tạo sự công bằng trong việc tuyển dụng công chức cấp xã, Bộ Nội vụ đề nghị bỏ quy định cộng điểm ưu tiên trong tuyển dụng. Theo đó, đối tượng ưu tiên sẽ theo thứ tự ưu tiên.

– Thi tuyển công chức cấp xã, Bộ Nội vụ đề nghị sửa đổi, quy định về các môn thi và hình thức thi trong kỳ thi tuyển công chức theo hướng người dự thi phải thi các môn điều kiện trước (môn kiến thức chung, tin học), sau khi đạt (50 điểm trở lên) các môn thi điều kiện mới được thi môn nghiệp vụ chuyên ngành để quyết định người trúng tuyển.

– Xét tuyển công chức cấp xã: Bộ Nội vụ đề xuất việc xét tuyển công chức cấp xã qua 2 vòng. Vòng 1: Kiểm tra văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập của người dự tuyển, nếu phù hợp với yêu cầu của chức danh công chức cần tuyển thì người dự tuyển được thi vòng 2. Vòng 2: Phỏng vấn về trình độ chuyên môn của người dự xét tuyển. Điểm phỏng vấn tính theo thang điểm 100.

2. Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP và Nghị định số 29/2013/NĐ-CP

– Bộ Nội vụ đề xuất xin ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều 4 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP  “Điều 4. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã” với 2 phương án.

Phương án I: Số lượng cán bộ, công chức ở cấp xã loại 1 được giữ nguyên; giảm 01 người ở cấp xã loại 2 và 3 như quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP. Theo phương án này sẽ giảm khoảng 7.698 cán bộ, công chức. Phuong án II: Số lượng cán bộ, công chức ở cấp xã loại 1, loại 2 được giữ nguyên; giảm 01 người ở cấp xã loại 3 như quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP (giảm khoảng 2003 cán bộ, công chức);

– Sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP: Tăng mức lương hiện hưởng (mức lương hiện nay là 90%, trừ Chủ tịch Hội CCB) lên 100% đối vói cán bộ cấp xã đang hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động tham gia công tác các đoàn thể chính trị xã hội.

– Sửa đổi, bổ sung Điều 9 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP. “Điều 9. Phụ cấp theo loại xã” với 2 phương án.

Phương án I: Bỏ phụ cấp theo phân loại xã tại Nghị định này, vì cán bộ công chức cấp xã đã được hưởng phụ cấp ở các Nghị định và văn bản hướng dẫn. Phưong án II: Bổ sung phụ cấp theo phân loại xã đối với công chức cấp xã làm việc vùng sâu, vùng xa vùng biên giới hải đảo như cán bộ cấp xã đã quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP.

– Sửa đổi, bổ sung Điều 10 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP “ Điều 10. Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh”.

Phương án I: Tăng mức phụ cấp kiêm nhiệm từ 20% lên 50% đối với cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh mà giảm được 01 cán bộ, công chức. Phương án II: Tăng mức phụ cấp kiêm nhiệm từ 20% lên 50% đối với cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức danh mà giảm được 01 cán bộ, công chức. Đồng thời, quy định rõ công chức cấp xã kiêm nhiệm 01 chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã giảm được 01 người thì thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức phụ cấp của chức danh hoạt động không chuyên trách đó.

– Sửa đổi, bổ sung Điều 13 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP

Phương án I: Giảm 05 người hoạt động không chuyên trách cho mỗi cấp xã so với Nghị định số 92/2009/NĐ-CP (hiện nay số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khoảng 200.923 người, bình quân 18 người/ xã). Theo phương án này, số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khoảng 172.236 người (58.769 + 85.425 + 28.042), bình quân 15,43 người/xã, giảm 28.687 người. Phương án II: Chính phủ quy định cụ thể chức những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (bao gồm 12 chức danh; hiện nay số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khoảng 200.923 người, bình quân 18 người/ xã). Theo phương án này, số lượng ngưòi hoạt động không chuyên trách ở cấp xã khoảng 133.944 người, giảm 66.979 người.

– Sửa đổi, bổ sung và tích họp Điều 14 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP và Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 29/2013/NĐ-CP.

“Điều 14. Phụ cấp và khoán kinh phí đối vói người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Phương án I: Các địa phương được khoán quỹ phụ cấp của Ngân sách Trung ưong, bao gồm cả 3% bảo hiếm y tế để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (không bổ sung ngân sách của địa phương) và giao cho địa phương tùy tình hình thực tế của địa phương để quy định về người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã cho phù hợp.

Phương án II: Giữ nguyên việc khoán quỹ phụ cấp của Ngân sách Trung ương, bao gồm cả 3% bảo hiếm y tế đế chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã như quy định tại Nghị định số 29/2013/NĐ-CP và giao cho địa phương tùy tình hình thực tế ngân sách địa phương để quy định về người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã cho phù hợp.

Phương án III: Giữ nguyên việc khoán quỹ phụ cấp của Ngân sách Trung ương, bao gồm cả 3% bảo hiểm y tế để chi trả hàng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã như quy định tại Nghị định sô 29/2013/NĐ-CP và giao cho địa phương tùy tình hình thực tế bố trí người hoạt động chuyên trách ở cấp xã cho phù hợp (nếu Chính phủ quy định cụ thể chức danh người hoạt động không chuyên trách như Phương án II sửa Điều 13 nêu trên).

– Bổ sung Điều 14 a, sửa đổi và tích họp Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 29/2013/NĐ-CP và Điều 14b của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP.

“Điều 14a. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố”

Phương án I: Theo quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP (cũ), ở thôn, tổ dân phổ, gồm 03 chức danh do HĐND cấp tỉnh quy định, nhưng nâng phụ cấp lên với tối thiểu hệ số bằng 1,0 mức lương tối thiểu chung (hiện nay có 135.019 thôn, tổ dân phố với 837.657 người, bình quân, 6,2 người/thôn, tổ dân phố). Thực hiện theo phương án này nếu địa phưong bố trí đủ 03 chức danh thì tổng số có 405.057 người, giảm 432.600 người.

Phương án II: Quy định rõ chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố, gồm 03 chức danh và ngân sách Trung ương hỗ trợ hàng tháng bằng 1,0 mức lương cơ sở.

Phương án III: Giữ nguyên như Nghị định số 29/2013/NĐ-CP./.

Bài viết: Hà Trung Thắng – Phòng XDCQ&CTTN