SỞ NỘI VỤ TỈNH SƠN LA HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 05/2017/TT-BNV NGÀY 15/8/2017 CỦA BỘ NỘI VỤ VÀ THÔNG TƯ SỐ 20/2017/TT-BGDĐT NGÀY 18/8/2017 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.

Đăng ngày: 25/08/2017 13:50:43

1. Triển khai thực hiện Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức, Sở Nội vụ đã ban hành công văn số 1336/SNV-CCVC ngày 19/10/2017 hướng dẫn bổ nhiệm ngạch cán sự, ngạch nhân viên (ngạch cán sự, ngạch nhân viên quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 sau đây gọi là ngạch cán sự mới, ngạch nhân viên mới) theo Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ, trong đó tập chung một số nội dung chính như sau:

Hướng dẫn bổ nhiệm ngạch cán sự (mới), ngạch nhân viên (mới) và xếp lương áp dụng thang bảng lương ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ

Thực hiện việc bổ nhiệm ngạch và xếp lương phù hợp đối với trình độ đào tạo của công chức; hướng dẫn xếp lương đối với nhân viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động quy định tại Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp.

Hướng dẫn việc thực hiện bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với viên làm việc ở các bộ phận hành chính, tổng hợp, tổ chức cán bộ, quản trị, văn phòng, kế hoạch, tài chính và các bộ phận không trực tiếp thực hiện chuyên môn nghiệp vụ theo chức danh nghề nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công lập hiện đang giữ các ngạch chuyên viên cao đẳng (mã số ngạch 01a.003), ngạch cán sự (cũ), các ngạch nhân viên: Kỹ thuật viên đánh máy (mã số ngạch 01.005), Nhân viên đánh máy (mã số ngạch 01.006), Nhân viên kỹ thuật (mã số ngạch 01.007), Nhân viên văn thư (mã số ngạch 01.008), Nhân viên phục vụ (mã số ngạch 01.009), Lái xe cơ quan (mã số ngạch 01.010), Nhân viên bảo vệ (mã số ngạch 01.011).

2. Thực hiện Thông tư số 20/2017/TT-BGDĐT ngày 18/8/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ đã ban hành Công văn số 1327/SNV-CCVC ngày 18/10/2017 về việc thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non và phổ thông công lập, hướng dẫn một số nội dung, cụ thể như sau:

Về thi thăng hạng giáo viên (bao gồm giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục) mầm non, tiểu học, THCS từ hạng III lên hạng II: Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố căn cứ số lượng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học, THCS hạng II được giao, số lượng thực hiện, chất lượng đội ngũ giáo viên, báo cáo việc sử dụng cơ cấu chức danh nghề nghiệp, lập danh giáo viên đủ điều kiện dự thi gửi Sở Nội vụ để tổng hợp, xây dựng Đề án, trình UBND tỉnh tổ chức thi theo quy định trước ngày 31/11/2017.

Về thi thăng hạng giáo viên (bao gồm giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục) mầm non, tiểu học từ hạng IV lên hạng III: UBND các huyện, thành phố xây dựng Đề án thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên hạng IV lên giáo viên hạng III gửi Sở Nội vụ phê duyệt.

Trên cơ sở Đề án thi thăng hạng, phê duyệt của Sở Nội vụ, UBND huyện, thành phố ban hành kế hoạch thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên; tổ chức thu nhận, tổng hợp thẩm định hồ sơ; thành lập Hội đồng thi thăng hạng; lập danh sách viên chức giáo viên đủ điều kiện dự thi thăng hạng gửi Sở Nội vụ xem xét, cho ý kiến; quyết định danh sách giáo viên đủ điều kiện thi thăng hạng sau khi có ý kiến thống nhất của Sở Nội vụ.

Việc tổ chức thi thăng hạng theo đúng Quy chế thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức, các đơn vị báo cáo kết quả thi về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Nội vụ. Sở Nội vụ thực hiện giám sát việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên của UBND các huyện, thành phố theo quy định của pháp luật./.

Tin bài: Lường Thúy An, Phòng CCVC.