Quyết định 2172/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập môn Kiến thức chung, môn Tiếng Anh, môn Tin học và các môn Nghiệp vụ Chuyên nghành.

Đăng ngày: 11/08/2017 15:53:44

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập môn Kiến thức chung,

môn Tiếng Anh, môn Tin học và các môn Nghiệp vụ chuyên ngành


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/20108;

Căn cứ Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 13/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ  Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Thông tư 05/2012/TT-BNV ngày 24/10/2012 của Bộ Nội vụ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2010/TT-BNV; Thông tư số 03/2015/TT-BNV ngày 10/3/2015 của Bộ Nội vụ về việc Sửa đổi, bổ sung Điều 9 Thông tư số 13/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ;

Căn cứ Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức”; Công văn số 2450/VPCP-TCCV ngày 10/4/2015 của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức thi tuyển công chức trên máy vi tính;

Xét đề nghị của Hội đồng thi tuyển công chức tại Tờ trình số 620/TTr-HĐTTCC ngày 07 tháng 8 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1. Phê duyệt danh mục tài liệu ôn tập môn Kiến thức chung, môn Tiếng Anh, môn Tin học và các môn Nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức năm 2017, cụ thể:

1. Danh mục tài liệu ôn tập môn Kiến thức chung: Phụ lục số 01 kèm theo.

2. Danh mục tài liệu ôn tập môn Tiếng Anh: Phụ lục số 02 kèm theo.

3. Danh mục tài liệu ôn tập môn Tin học: Phụ lục số 03 kèm theo.

4. Danh mục tài liệu ôn tập các môn Nghiệp vụ chuyên ngành theo khối, ngành: Phụ lục số 04 kèm theo.

Điều 2. Giao Hội đồng thi tuyển dụng công chức năm 2017, thông báo công khai danh mục tài liệu ôn tập môn Kiến thức chung, môn Tiếng Anh, môn Tin học và các môn Nghiệp vụ chuyên ngành kỳ thi tuyển công chức năm 2017 tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Hội đồng thi tuyển dụng công chức tỉnh Sơn La năm 2017 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.


 

Danh mục tài liệu ôn tập môn Kiến thức chung, môn ngoại ngữ, môn tin học:

download-button1

Danh mục tài liệu ôn tập các môn Nghiệp vụ chuyên ngành theo khối, ngành:

download-button1