Nghị quyết số 54/NQ-HĐND cả hội đồng nhân dân tỉnh ngày 21/7/2017 về thông qua quy hoạch điều chỉnh, bổ sung phát triển giao thông vận tải giai đoạn 2011 -2020 và định hướng đến năm 2030.

Đăng ngày: 30/08/2017 09:03:59