UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1962/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Đăng ngày: 25/08/2017 10:51:56

Thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 01/12/2014 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính. Ngày 19/7/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1962/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công cấp huyện, theo đó Trung tâm Hành chính công cấp huyện được thành lập sẽ có ưu điểm hơn so với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đang thực hiện tại các huyện, thành phố. Việc thành lập Trung tâm hành chính công cấp huyện nhằm tạo lập môi trường làm việc thuận tiện, văn minh, hiện đại; giải quyết nhanh, hiệu quả các TTHC cho tổ chức, cá nhân. Tạo tính thống nhất trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại địa phương, quy định rõ các lĩnh vực công việc thực hiện theo cơ chế một cửa, các lĩnh vực công việc thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông; quy định rõ trách nhiệm của các phòng, ban chuyên môn, các cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại địa phương trong thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

Theo Quyết định 1962/QĐ-UBND, Trung tâm Hành chính công cấp huyện do UBND cấp huyện quyết định thành lập, là tổ chức hành chính đặc thù trực thuộc Văn phòng HĐND và UBND cấp huyện; có nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC của tổ chức, cá nhân theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên tất cả các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện và các cơ quan Chi cục Thuế, Bảo hiểm Xã hội, Công an, giúp UBND cấp huyện kiểm tra, theo dõi, đôn đốc tiến độ giải quyết TTHC của các cơ quan, đơn vị. Được cấp kinh phí hoạt động từ ngân sách nhà nước, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Trung tâm Hành chính công cấp huyện thành lập trên cơ sở chuyển giao nguyên trạng, toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, con người, kinh phí hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa của các huyện, thành phố sang Trung tâm Hành chính công, trong đó có Ban Giám đốc gồm Giám đốc và 01 Phó Giám đốc, 03 bộ phận trực thuộc Trung tâm là: Hành chính – Quản trị; Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; Hỗ trợ – Giám sát.

Sau khi Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công cấp huyện được phê duyệt, ngày 08/8/2017, UBND huyện Vân Hồ đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định thành lập và khai trương Trung tâm Hành chính công huyện Vân Hồ.

 Trần Quốc Khánh – Phòng Cải cách hành chính