Kiểm tra đột xuất thực hiện công tác cải cách hành chính, công vụ, công chức.

Đăng ngày: 25/08/2017 10:48:24

Thực hiện Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của UBND tỉnh về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính, công vụ, công chức và thực hiện phân cấp quản lý nhà nước năm 2017. Ngày 24/8/2017 Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện công tác cải cách hành chính, công vụ, công chức tại Sở Công thương và Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra đột xuất tại trụ sở làm việc các cơ quan, trong đó kiểm tra các nội dung liên quan đến việc thực hiện thời gian làm việc, trang phục làm việc, việc quản lý, sử dụng thẻ trong quá trình làm việc. Bên cạnh đó đoàn còn kiểm tra việc thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính; kiểm tra việc rà soát, bổ sung, sửa đổi, ban hành các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị; Việc thực hiện công tác tiếp công dân, thái độ phục vụ nhân dân trong giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, công chức.

25.8.2017-1

Đoàn kiểm tra tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

Qua quá trình kiểm tra đột xuất tại các đơn vị trên: đoàn đánh giá cao việc chấp hành thời gian, tác phong lề lối làm việc của công chức, viên chức có nề nếp. Tiến độ và khối lượng hồ sơ giải quyết công việc đảm bảo thời gian; xử lý đơn thư đúng quy định. Tuy nhiên, Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế mà các đơn vị cần khắc phục như : việc niêm yết các thủ tục hành chính theo quy định chưa đầy đủ, chưa kịp thời; việc sắp xếp bố trí tài liệu tại các phòng làm việc còn chưa khoa học; một số công chức trong quá trình làm việc không đeo thẻ công chức. Bên cạnh đó việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tự kiểm tra của đơn vị trong thực hiện CCHC còn hạn chế, chưa tổ chức được nhiều đợt kiểm tra đợt xuất với các đơn vị trực thuộc.

Đây là cách thức kiểm tra CCHC mới và đã cho thấy chuyển biến tích cực ở các cơ quan, đơn vị. Thông qua kiểm tra, đã trực tiếp chỉ rõ và kịp thời chấn chỉnh được những mặt còn hạn chế trong công tác cải cách hành chính tại các cơ quan, đơn vị. Nâng cao tính tự giác trong việc chấp hành tác phong lề lối làm việc của công chức, viên chức, góp phần thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác cải cách hành chính của tỉnh trong thời gian tới./.

Bài ảnh: Quốc Khánh – Phòng CCHC.