Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 04/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai, thực hiện nâng cao chỉ số tính minh bạch về tiếp cận tài liệu quy hoạch, tài liệu pháp lý theo Nghị định số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ.

Đăng ngày: 31/08/2017 16:54:34