Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 03/8/2017 về triển khai, thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 01/5/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Sơn La đến năm 2020 và những năm tiếp theo

Đăng ngày: 03/08/2017 15:12:54