Giải pháp để nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2017

Đăng ngày: 14/08/2017 09:49:23

Căn cứ Quyết định số 1868/QĐ-BNV ngày 26/5/2017 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thực hiện Công văn số 2398-CV/TU ngày 21/6/2017 của Tỉnh ủy về việc đôn đốc tăng cường các giải pháp nâng cao chỉ số PAR INDEX, PAPI, PCI.

Để nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh năm 2017 và những năm tiếp theo, Ngày 10/8/2017, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản số 2490/UBND-NC chỉ đạo các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện tốt một số giải pháp sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đầy đủ, toàn diện Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 01.12.2013 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cải cách hành chính (CCHC); Chương trình số 01-CTr/TU ngày 04/12/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; Thông báo kết luận số 713-TB/TU ngày 30/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số nội dung tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác CCHC và đôn đốc thực hiện Quyết định số 319-QĐ/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy.

2. Triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND tỉnh ban hành quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND giao.

3. Thực hiện nghiêm túc công tác rà soát, đơn giản hoá thủ tục hành chính, công bố và cập nhật kịp thời thủ tục hành chính theo quy định trên Trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị; niêm yết công khai thủ tục hành chính đầy đủ, đúng quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; công khai đầy đủ, đúng quy định trên Cổng/Trang thông tin điện tử của tỉnh, của huyện và các sở, ngành. Thực hiện nghiêm túc các quy trình giải quyết công việc trong nội bộ cơ quan, đơn vị, tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện đảm bảo việc giải quyết hồ sơ cho tổ chức, công dân, doanh nghiệp đúng thời gian quy định; giảm chi phí cho doanh nghiệp. Thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

4. UBND các huyện, thành phố triển khai có hiệu quả Quyết định số 1962/QĐ-UBND ngày 19/7/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công cấp huyện. Tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính, cắt giảm tối thiểu 10% thời gian giải quyết và xây dựng hoàn thiện, quy trình giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

5. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động, thường xuyên cập nhật thông tin lên cổng thông tin điện tử, đặc biệt là thủ tục hành chính để thuận lợi cho cán bộ, công chức và nhân dân tra cứu thông tin. Triển khai thực hiện kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Sơn La phiên bản 1.0. Tiếp tục nghiên cứu lựa chọn, đề xuất xây dựng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 theo kế hoạch đã được phê duyệt.

6. Sở Nội vụ

– Tham mưu đẩy mạnh triển khai thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ của kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh và kế hoạch cải cách hành chính của UBND tỉnh đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ đề ra.

– Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy định về tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các đơn vị sự nghiệp và các tổ chức Hội đặc thù trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thay thế Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của UBND tỉnh.

– Nghiên cứu, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy định xin lỗi tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính sai sót, trễ hạn trên địa bàn tỉnh Sơn La

– Xây dựng Đề án thí điểm mô hình một cửa liên thông hiện đại từ UBND huyện, thành phố đến UBND các phường, thị trấn và một số xã trên địa bàn tỉnh.

– Tập trung chỉ đạo rà soát kiện toàn cơ cấu, tổ chức bộ máy, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của tỉnh. Tiếp tục thực hiện đề án chuyển đổi một số đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần; Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp phòng và tương đương thuộc sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND cấp huyện.

7. Sở Tư pháp

– Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện nội dung về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo đúng tiến độ, đúng quy trình; xây dựng, triển khai kế hoạch, báo cáo công tác theo dõi thi hành pháp luật kịp thời, đúng quy định; đôn đốc việc xử lý các vấn đề sau kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, sau kiểm tra phải có văn bản nêu rõ biện pháp khắc phục.

– Tham mưu xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính; công bố, cập nhật đầy đủ, kịp thời thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia; đôn đốc việc công khai thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa, trên Cổng/Trang thông tin điện tử của ngành, địa phương đầy đủ, đúng quy định.

– Tổ chức rà soát, thẩm định, tham mưu UBND tỉnh ban hành Bộ thủ tục hành chính dùng chung cấp huyện, xã thay thế Quyết định số 2033/QĐ-UBND ngày 08/9/2015 về ban hành danh mục thủ tục hành chính áp dụng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND các huyện, thành phố.

8. Sở Tài chính

– Tiếp tục đổi mới cơ chế tài chính công đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập và Nghị định số 141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực kinh tế và sự nghiệp khác.

– Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện cơ chế khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của tỉnh.

9. Sở Thông tin và Truyền thông

– Đôn đốc việc xây dựng và cung cấp dịch vụ hành chính công; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, triển khai có hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, nhất là việc tuyên truyền, hướng dẫn nộp hồ sơ thực hiện các dịch vụ đảm bảo hồ sơ xử lý bằng hình thức trực tuyến chiếm tỷ lệ cao. Tiếp tục nghiên cứu lựa chọn, tiếp tục đề xuất xây dựng dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 theo kế hoạch đã được phê duyệt.

– Tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1715/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Sơn La phiên bản 1.0.

– Tiếp tục nâng cấp, mở rộng hệ thống Quản lý văn bản và điều hành công việc VNPT- iOffice trong các cơ quan hành chính nhà nước; nâng cấp hạ tầng CNTT của cấp xã.

– Chủ trì việc xây dựng bổ sung phầm mềm giải quyết thủ tục hành chính liên thông từ cấp huyện lên cấp tỉnh (sau khi UBND tỉnh ban hành Bộ thủ tục hành chính của cấp huyện thực hiện liên thông với cấp tỉnh).

– Cập nhật các tin tức có liên quan lên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh đảm bảo tính kịp thời của thông tin, mức độ đầy đủ của thông tin về quản lý nhà nước của tỉnh và mức độ thuận tiện trong truy cập, khai thác thông tin.

10. Sở Khoa học và Công nghệ

– Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 19/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng chính phủ về việc áp dụng hệ thống quả lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

– Tham mưu cho UBND tỉnh tiếp tục triển khai mô hình hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 áp dụng chung cho UBND cấp xã, phường, thị trấn. Chỉ đạo đánh giá nội bộ và Công bố việc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 tại 06 phường thực hiện thí điểm từ năm 2016 và mở rộng diện áp dụng  đến các 35 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh năm 2017.

11. Sở Tài nguyên và Môi trường

Phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản thống nhất giữa quy trình giải quyết lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường tại Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy trình giải quyết thủ tục hành chính thực hiện cơ chế một cửa, một cửa hiện đại tại UBND các huyện, thành phố và Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 13/11/2015 của UBND tỉnh về Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trình tự, thời gian thực hiện các thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai, cho thuê đất, giao đất; cấp lại, cấp đổi…

Bài viết: Nguyễn Bích Thủy – Phòng CCHC