DANH MỤC TÀI LIỆU ÔN TẬP CÁC MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH THEO KHỐI, NGÀNH.

Đăng ngày: 14/08/2017 08:56:43

I. Kế hoạch và Đầu tư – Mã chuyên ngành (KHĐT)

1

Luật Đầu tư năm 2014.

Tải về

2

Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Tải về

3

Luật Đấu thầu năm 2013.

Tải về

4

Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.

Tải về

5

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 186/2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Tải về

6

Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 01/6/2016 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Tải về

7

Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ về Giám sát và đánh giá đầu tư.

Tải về

8

Thông tư Liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và phòng Kế hoạch – Tài chính thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Tải về

9

Thông tư số 03/2017/TT-BKHĐT ngày 25/4/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chế độ báo cáo việc lập, theo dõi và đánh giá thực hiện kế hoạch đầu tư công.

 Tải về

10

Thông tư số 14/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu dịch vụ phi tư vấn.

 Tải về

11

Thông tư số 15/2016/TT-BKHĐT ngày 29/9/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Hướng dẫn lập hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

 Tải về

II. Trung cấp văn thư – Mã chuyên ngành (TCVT)

1

Luật Lưu trữ năm 2011.

Tải về

2

– Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ  về công tác văn thư.

– Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ  về công tác văn thư.

Tải về

Tải về

3

Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước.

Tải về

4

Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về Quản lý và sử dụng con dấu.

 Tải về

5

Thông tư số 07/2012/TT-BNV ngày 22/11/2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn quản lý văn bản, lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan.

Tải về

6

Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức.

Tải về

7

Thông tư số 13/2011/TT-BNV ngày 24/10/2011 của Bộ Nội vụ Quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tải về

8

Quyết định số 181/QĐ-TTg ngày 15/10/2004 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục bí mật Nhà nước độ tuyệt mật và tối mật của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các cơ quan, tổ chức liên quan thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tải về

9

Thông tư số 05/2015/TT-BNV ngày 25/11/2015 của Bộ Nội vụ Quy định Danh mục tài liệu hạn chế sử dụng tại Lưu trữ lịch sử.

 Tải về

10

Thông tư số 16/2014/TT-BNV ngày 20/11/2014 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ và Lưu trữ lịch sử các cấp.

 Tải về

11

Thông tư số 12/2014/TT-BNV ngày 28/10/2014 của Bộ Nội vụ Quy định định mức kinh tế – kỹ thuật bồi nền tài liệu giấy bằng phương pháp thủ công.

 Tải về

III. Kế toán viên – Mã chuyên ngành (KT)

1

Luật Kế toán năm 2015.

 Tải về

2

Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2008.

Tải về

3

Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán.

 Tải về

4

Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Tải về

5

Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16/9/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

Tải về

6

Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính Quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua hệ thống kho bạc Nhà nước.

 Tải về

7

Thông tư số 163/2013/TTLT-BTC-BNV ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ Hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí, miễn nhiệm, thay thế và xếp phụ cấp trách nhiệm công việc kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các đơn vị kế toán thuộc lĩnh vực kế toán nhà nước.

Tải về

8

Thông tư số 09/2010/TT-BNV ngày 11/9/2010 của Bộ Nội vụ Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ.

Tải về

9

Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

 Tải về

10

Thông tư số 46/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương.

 Tải về

11

Thông tư số 24/2017/TT-BTC ngày 28/3/2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ kế toán Hợp tác xã, liên minh hợp tác xã

 Tải về

IV. Khoa học và Công nghệ – Mã chuyên ngành (KHCN)

1

Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013.

Tải về

2

Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006.

Tải về

3

Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005.

Tải về

4

Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhận quốc tế.

Tải về

5

Nghị định số 11/2014/NĐ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ.

Tải về

6

Nghị định số 86/2012/NĐ-CP ngày 19/10/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường.

Tải về

7

Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ

Tải về

8

Thông tư Liên tịch số 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 15/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ – Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Tải về

9

Quyết định số 2770/QĐ-BKHCN ngày 29/9/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ Ban hành Kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 21/3/2016 của Chính phủ về phân cấp quản lý nhà nước giữa Chính phủ và Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 Tải về

10

Thông tư số 17/2016/TT-BKHCN ngày 01/9/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định quản lý thực hiện Chương trình bảo tồn và sử dụng bền vững nguồn gen đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

 Tải về

11

Thông tư Liên tịch số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN ngày 08/6/2016 của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ.

 Tải về

V. Phát triển nông thôn – Mã chuyên ngành (NN-PTNT)

1

Luật Hợp tác xã năm 2012.

Tải về

2

Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tải về

3

Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT ngày 13/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

Tải về

4

Thông tư số 15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29/4/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản, xây dựng cánh đồng lớn.

Tải về

5

Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

 Tải về

6

Thông tư số 41/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/10/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.

Tải về

7

Thông tư số 55/2014/TT-BNNPTNT ngày 31/12/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn triển khai một số hoạt động bảo vệ môi trường trong Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Tải về

8

Thông tư số 40/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng trình tự, thủ tục, hồ sơ xét công nhận và công bố xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.

Tải về

9

Thông tư số 35/2016/TT-BNNPTNT ngày 26/12/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

 Tải về

10

Thông tư số 33/2016/TT-BNNPTNT ngày 31/10/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra chuyên ngành và trang phục, thẻ công chức thanh tra chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

 Tải về

11

Thông tư số 26/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản.

 Tải về

VI. Kiểm lâm – Mã chuyên ngành (KL)

1

Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004.

Tải về

2

Nghị định số 119/2006/NĐ-CP ngày 16/10/2006 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Kiểm lâm.

Tải về

3

Nghị định số 117/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính Phủ về tổ chức quản lý hệ thống rừng đặc dụng.

Tải về

4

Nghị định 41/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

 Tải về

5

Nghị định số 09/2006/NĐ-CP ngày 16/01/2006 của Chính phủ Quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng.

Tải về

6

Nghị định số 32/2006/NĐ-CP ngày 30/3/2006 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm.

Tải về

7

Thông tư số 07/2015/TT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Nội vụ Quy định chức danh, mã số ngạch, tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tải về

8

Thông tư số 15/2015/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nhiệm vụ các Chi cục và tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tải về

9

Thông tư số 08/2017/TT-BNNPTNT ngày 28/3/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ và trang phục đối với lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách của chủ rừng.

 Tải về

10

Thông tư số 21/2016/TT-BNNPTNT ngày 28/6/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định về khai thác chính và tận dụng, tận thu lâm sản.

 Tải về

11

Thông tư số 44/2015/TT-BNNPTNT ngày 23/11/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban hành danh mục giống cây trồng lâm nghiệp chính.

 Tải về

VII. Thủy sản – Mã chuyên ngành (TS)

1

Luật Thủy sản năm 2003.

 Tải về

2

Nghị định số 103/2013/NĐ-CP ngày 12/9/2013 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản.

 Tải về

3

Nghị định số 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản.

 Tải về

4

Nghị định số 27/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thủy sản.

 Tải về

5

Nghị định số 39/2017/NĐ-CP ngày 04/4/2017 của Chính phủ về quản lý thức ăn chăn nuôi, thủy sản.

 Tải về

6

Nghị định 41/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thủy sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản.

 Tải về

7

Nghị định số 66/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định điều kiện đầu tư kinh doanh về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, giống cây trồng; nuôi động vật rừng thông thường; chăn nuôi; thủy sản; thực phẩm.

 Tải về

8

Thông tư số 09/2017/TT-BNNPTNT ngày 17/4/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn phân loại và đánh giá hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

 Tải về

VIII. Giao thông và Vận tải – Mã chuyên ngành (GTVT)

1

Luật Giao thông đường bộ năm 2008.

Tải về

2

Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô.

Tải về

3

Nghị định số 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

Tải về

4

Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ Quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Tải về

5

– Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

– Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03/9/2013 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ Quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

Tải về

Tải về

6

Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/4/2015 của Bộ Giao thông và Vận tải Quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô.

Tải về

7

Thông tư số 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/9/2015 của Bộ Giao thông và Vận tải Quy định về trọng tải, khổ giới hạn đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông.

Tải về

8

Thông tư Liên tịch số 42/2015/TTLT-BGTVT-BNV ngày 14/8/2015 của Bộ Giao thông và Vận tải – Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Tải về

9

Nghị định số 132/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.

 Tải về

10

Thông tư số 15/2016/TT-BGTVT ngày 30/6/2016 của Bộ Giao thông và Vận tải Quy định về quản lý đường thủy nội địa.

 Tải về

11

Thông tư số 12/2017/TT-BGTVT ngày 15/4/2017 của Bộ Giao thông và Vận tải Quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ.

 Tải về

IX. Công thương – Mã chuyên ngành (CT)

1

Luật Thương mại năm 2005.

Tải về

2

Luật Cạnh tranh năm 2004.

Tải về

3

Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010.

Tải về

4

– Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ Quy định về vật liệu nổ công nghiệp.

– Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22/6/2012 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ Quy định về vật liệu nổ công nghiệp.

Tải về

Tải về

5

Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Tải về

6

Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực.

Tải về

7

Nghị định số 52/2013/NĐ-CP ngày 16/5/2013 của Chính phủ về thương mại điện tử.

Tải về

8

Thông tư Liên tịch số 22/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 30/6/2015 của Bộ Công thương – Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Tải về

9

Thông tư số 15/2016/TT-BCT ngày 10/8/2016 của Bộ Công thương hướng dẫn một số quy định về thanh tra chuyên ngành Công thương.

 Tải về

10

Thông tư số 40/2016/TT-BCT ngày 30/12/2016 của Bộ Công thương ban hành hệ thống tiêu chí thống kê ngành công thương.

 Tải về

11

Thông tư số 25/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công thương quy định hệ thống điện truyền tải.

 Tải về

X. Quản lý thị trường – Mã chuyên ngành (QLTT)

1

Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010.

Tải về

2

Luật An toàn thực phẩm năm 2010.

Tải về

3

– Nghị định số 10/CP ngày 23/01/1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường.

– Nghị định số 27/2008/NĐ-CP ngày 13/3/2008 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/CP ngày 23/01/1995 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Quản lý thị trường.

Tải về

Tải về

4

Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất kinh doanh rượu.

Tải về

5

Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa.

Tải về

6

Thông tư 09/2013/TT-BCT ngày 02/5/2013 của Bộ Công thương Quy định về hoạt động kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính của Quản lý thị trường.

Tải về

7

Thông tư 13/2014/TT-BCT ngày 14/5/2014 của Bộ Công thương Quy định về hoạt động công vụ của công chức Quản lý thị trường.

Tải về

8

Thông tư số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 của Bộ Công thương Quy định chi tiết một số Điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 của Chính phủ về kinh doanh khí.

 Tải về

9

Thông tư số 18/2016/TT-BCT ngày 31/8/2016 của Bộ Công thương Quy định về thẻ kiểm tra thị trường và sửa đổi, bổ sung nội dung một số mẫu biên bản, quyết định sử dụng trong hoạt động kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính của lực lượng quản lý thị trường.

 Tải về

10

Thông tư Liên tịch số 34/2015/TTLT-BCT-BNV ngày 27/10/2015 của Bộ Công thương, Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của quản lý thị trường địa phương.

 Tải về

11

Thông tư số 07/2014/TT-BCT ngày 14/02/2014 của Bộ Công thương Quy định về quản lý, sử dụng trang phục, phù hiệu, cờ hiệu, cấp hiệu, biểu hiệu về thẻ kiểm tra thị trường của quản lý thị trường.

 Tải về

XI. Y Tế – Mã chuyên ngành (YT)

1

Luật Khám chữa bệnh năm 2009.

 Tải về

2

Luật Dược năm 2016.

 Tải về

3

Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.

 Tải về

4

Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

 Tải về

5

Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT- BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế – Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

 Tải về

6

Thông tư  số 51/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế Quy định giá cụ thể đối với dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập sử dụng ngân sách Nhà nước.

 Tải về

7

Thông tư  số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế Quy định về trang phục y tế.

 Tải về

8

Quyết định số 7115/QĐ-BYT ngày 01/12/2016 của Bộ Y tế về việc Ban hành quy trình thanh tra trang thiết bị y tế.

 Tải về

XII. Dân số – Kế hoạch hóa gia đình – Mã chuyên ngành (KHHGĐ)

1

– Pháp lệnh số 06/2003/PL-UBTVQH11 ngày 09/01/2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dân số.

– Pháp lệnh số 08/2008/PL-UBTVQH12 ngày 27/12/2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 12 Sửa đổi điều 10 của Pháp lệnh về dân số.

Tải về

Tải về

2

Nghị định số 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

 Tải về

3

Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27/4/2015 của Chính phủ Quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số.

Tải về

4

Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 23/3/2016 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025.

Tải về

5

Chỉ thị số 23/2008/CT-TTg ngày 04/8/2008 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số – kế hoạch hóa gia đình.

Tải về

6

Thông tư số 05/2008/TT-BYT ngày 14/5/2008 của Bộ Y tế  Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy Dân số – Kế hoạch hóa gia đình ở địa phương.

Tải về

7

Thông tư Liên tịch số 20/2013/TTLT-BTC-BYT ngày 20/3/2013 của Bộ Tài chính – Bộ Y tế Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số và Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2012-2015.

Tải về

8

Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT- BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế – Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Phòng Y tế thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Tải về

9

Nghị định số 104/2003/NĐ-CP ngày 16/9/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh dân số.

 Tải về

10

Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của Pháp lệnh dân số.

 Tải về

11

Thông tư liên tịch số 08/2016/TTLT-BYT- BNV ngày 15/4/2016 của Bộ Y tế – Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số.

 Tải về

XIII. Hội đồng nhân dân – Ủy ban nhân dân – Mã chuyên ngành CV13

1

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

Tải về

2

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Tải về

3

Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015.

Tải về

4

Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Tải về

5

Nghị định số 48/2016/NĐ-CP ngày 27/5/2016 của Chính phủ quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Văn phòng HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tải về

6

– Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19/01/2011 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính.

– Thông tư Liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/5/2005 của Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ Hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.

Tải về

Tải về

7

Thông tư Liên tịch số 01/2015/TTLT-VPCP-BNV ngày 23/10/2015 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 Tải về

8

Quyết định số 53/2006/QĐ-TTg ngày 08/3/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc mẫu của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 Tải về

9

Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 18/8/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Sơn La, khóa XIV nhiệm kỳ 2016-2021.

 Tải về

10

Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/04/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 Tải về

XIV. Tài chính – Mã chuyên ngành CV14

1

Luật Ngân sách nhà nước năm 2015

 Tải về

2

– Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/205 của Chính phủ Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

– Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 7/10/2013 của Chính phủ Sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/205 của Chính phủ Quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước.

Tải về

Tải về

3

Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập.

Tải về

4

Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Tải về

5

Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21/01/2016 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

Tải về

6

Thông tư số 08/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quản lý, thanh toán đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Tải về

7

Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước.

Tải về

8

Thông tư liên tịch số 220/2015/TTLT-BTC-BNV ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính – Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Phòng Tài chính-Kế hoạch thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Tải về

9

Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.

 Tải về

10

Thông tư số 62/2017/TT-BTC ngày 19/6/2017 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

 Tải về

11

Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

 Tải về

XV. Tài nguyên và Môi trường – Mã chuyên ngành (TNMT)

1

Luật Đất đai năm 2013.

Tải về

2

Luật Tài nguyên nước năm 2012.

Tải về

3

Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản

 Tải về

4

Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định về giá đất.

Tải về

5

Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Tải về

6

Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Tải về

7

Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về hồ sơ địa chính.

Tải về

8

Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28/8/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường – Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Tải về

9

Thông tư số 60/2015/TT-BTNMT ngày 15/12/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai.

 Tải về

10

Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

 Tải về

11

Thông tư số 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT ngày 23/6/2016 của Bộ Tư pháp-Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

 Tải về

XVI. Dân tộc – Mã chuyên ngành (DT)

1

Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc.

Tải về

2

Quyết định số 449/QĐ-TTg ngày 12/3/2013 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020.

Tải về

3

– Thông tư Liên tịch số 02/2012/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL ngày 13/12/2012 của Ủy ban Dân tộc – Bộ Thông tin và Truyền thông – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2472/QĐ-TTg và Quyết định số 1977/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

– Thông tư Liên tịch số 03/2014/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL ngày 15/10/2014 của Ủy ban Dân tộc – Bộ Thông tin và Truyền thông – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-UBDT-BTTTT-BVHTTDL ngày 13/12/2012 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc – Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông – Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2472/QĐ-TTgvà Quyết định số 1977/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tải về

Tải về

4

Thông tư số 04/2014/TT-UBDT ngày 01/12/2014 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Quy định chế độ thông tin, báo cáo về công tác dân tộc.

Tải về

5

Thông tư Liên tịch số 05/2013/TTLT-UBDT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC-BXD ngày 18/11/2013 của Ủy ban Dân tộc – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Bộ Kế hoạch và Đầu tư – Bộ Tài chính – Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Tải về

6

Thông tư Liên tịch số 01/2012/TTLT-BTP-UBDT ngày 17/01/2012 của Bộ Tư pháp – Ủy ban Dân tộc Hướng dẫn thực hiện trợ giúp pháp lý đối với người dân tộc thiểu số.

Tải về

7

Thông tư Liên tịch số 07/2014/TTLT-UBDT-BNV ngày 22/12/2014 của Ủy ban dân tộc – Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện.

Tải về

8

Thông tư Liên tịch số 01/2014/TTLT-UBDT-BTC ngày 10/01/2014 của Ủy ban dân tộc – Bộ Tài chính Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

 Tải về

9

Thông tư Liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/11/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính, Uỷ ban Dân tộc về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực.

 Tải về

10

Quyết định số 2356/QĐ-TTg ngày 04/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành thực hiện chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020.

 Tải về

XVII. Xây dựng – Mã chuyên ngành  (XD)

1

Luật Xây dựng năm 2014.

Tải về

2

Luật Quy hoạch đô thị năm 2009.

Tải về

3

Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ Quy định một số nội dung về quy hoạch xây dựng.

Tải về

4

Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ Về thoát nước và xử lý nước thải.

Tải về

5

Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ Về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

Tải về

6

Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ Về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

Tải về

7

Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ Quy định Về việc phân loại đô thị.

Tải về

8

Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn.

 Tải về

9

Thông tư số 26/2016/TT-BXD ngày 26/10/2016 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.

 Tải về

10

Thông tư số 03/2016/TT-BXD 10/3/2016 của Bộ Xây dựng Quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng.

 Tải về

11

Thông tư số 05/2016/TT-BXD 10/3/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.

 Tải về

XIII Thanh tra – Mã chuyên ngành (TTr)

1

Luật Thanh tra năm 2010.

Tải về

2

Luật Tiếp công dân năm 2013.

Tải về

3

Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại.

Tải về

4

Nghị định số 76/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Tố cáo.

Tải về

5

Nghị định số 59/2013/NĐ-CP ngày 17/6/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Tải về

6

Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng thanh tra, kế hoạch thanh tra.

Tải về

7

Thông tư số 05/2014/TT-TTCP ngày 16/10/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.

Tải về

8

Thông tư Liên tịch số 03/2014/TTLT-TTCP-BNV ngày 08/9/2014 của Thanh tra Chính phủ – Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Tải về

9

Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình tiếp công dân.

 Tải về

10

Thông tư số 07/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định quy trình giải quyết khiếu nại hành chính.

 Tải về

11

Thông tư số 04/2015/TT-TTCP ngày 09/7/2015 của Thanh tra Chính phủ Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành Thanh tra.

 Tải về

XIX. Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Mã chuyên ngành (VHTTDL)

1

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2007.

   Tải về

2

Nghị định số 61/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ Quy định điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh.

   Tải về

3

Thông tư số 15/2015/TT-BVHTTDL ngày 22/12/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định về tổ chức lễ hội.

   Tải về

4

Thông tư Liên tịch số 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 14/9/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

   Tải về

5

Thông tư số 01/2016/TT-BVHTTDL ngày 24/3/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012 của Chính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu và Nghị định số 15/2016/NĐ-CP ngày 15/3/2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2012/NĐ-CP.

   Tải về

6

Thông tư số 12/2014/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ về Công tác dân tộc.

   Tải về

7

Thông tư số 04/2015/TT-BVHTTDL ngày 19/6/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với cơ quan quản lý về Văn hóa, Gia đình và Thể dục Thể thao thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

   Tải về

8

Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

   Tải về

XX. Nội vụ – Mã chuyên ngành (NV)

1

Luật Cán bộ, công chức năm 2008.

   Tải về

2

Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015.

   Tải về

3

Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức.

   Tải về

4

Nghị định số 37/2014/NĐ-CP ngày 05/5/2014 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

   Tải về

5

Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

   Tải về

6

Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày 31/10/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, phòng Nội vụ thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

  Tải về

7

Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

   Tải về

8

Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

   Tải về