Đánh giá kết quả 3 năm triển khai thực hiện mô hình một cửa hiện đại theo Đề án 3170/QĐ-UBND ngày 18/11/2014 của UBND tỉnh Sơn La.

Đăng ngày: 25/08/2017 09:51:48

Ngày 18/11/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 3170/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án tổng thể tổ chức mô hình bộ phận Một cửa hiện đại tại Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Bắt đầu triển khai từ tháng 01/2015 đến hết quý II/2017, đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Sở Nội vụ và 12/12 huyện, thành phố tổ chức thực hiện hoàn thành kế hoạch đề ra. Đến ngày 20/12/2016, Trung tâm điều hành, tích hợp số liệu của tỉnh đã hoàn thành việc lắp đặt Hệ thống máy chủ và hệ thống máy vi tính, trang thiết bị phục vụ cho việc áp dụng mô hình một cửa hiện đại.

UBND các huyện, thành phố đã đầu tư cải tạo, nâng cấp phòng làm việc của Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả trước đây; mua sắm, đầu tư, lắp đặt trang thiết bị tin học (phần cứng và phần mềm), các thiết bị khác liên quan tại nơi làm việc của Bộ phận Một cửa hiện đại tại các cơ quan chức năng để phục vụ việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng. Trang thiết bị công nghệ thông tin hiện đại đã được đầu tư như: Hệ thống camera giám sát, màn hình cảm ứng phục vụ tra cứu TTHC, hệ thống xếp hàng tự động, hệ thống mã vạch, tra cứu thông tin về tình trạng hồ sơ; các trang thiết bị khác như: bàn ghế làm việc, tủ đựng tài liệu, máy vi tính, máy in, máy fax, điện thoại, máy photo, quạt mát hoặc điều hòa nhiệt độ, bàn ghế phục vụ cho cán bộ, công chức làm việc, vị trí ngồi chờ của công dân, hệ thống bảng công khai TTHC và các trang thiết bị cần thiết khác theo quy định được bố trí đầy đủ giúp cán bộ, công chức thực thi công việc tốt, nhân dân cảm thấy thoải mái, thuận lợi khi đến giao dịch.

12/12 huyện, thành phố đã thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cho tổ chức, công dân trên phần mềm một cửa hiện đại 5 lĩnh vực có nhiều TTHC thường xuyên phải giải quyết cho tổ chức công dân: Lĩnh vực Tư pháp (10 TTHC), lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường (29 TTHC), lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội (35 TTHC), lĩnh vực Cấp giấy phép xây dựng (07 TTHC); lĩnh vực Đăng ký kinh doanh (35 TTHC).

Nhân sự thực hiện nhiệm vụ tại Bộ phận một cửa của UBND huyện kịp thời được kiện toàn, hiện nay các huyện, thành phố đã bố trí 01 Phó Chánh văn phòng HĐND&UBND huyện – Trưởng  bộ phận, 01 chuyên viên Văn phòng HĐND&UBND huyện – Phó Trưởng bộ phận phụ trách công nghệ thông tin; 03 công chức trực tiếp việc tiếp nhận và trả kết quả được biệt phái từ các phòng chuyên môn. Cán bộ, công chức, viên chức của Bộ phận một cửa đã được đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, đủ năng lực, kiến thức và am hiểu chuyên môn, ứng dụng tốt công nghệ thông tin; có phẩm chất đạo đức tốt, tác phong lịch sự, ngôn ngữ giao tiếp chuẩn mực; có thái độ cởi mở, tận tình hướng dẫn cho tổ chức,cá nhân và doanh nghiệp.

Tổng kinh phí đã đầu tư trang thiết bị và triển khai phần mềm một cửa hiện tại tại UBND các huyện thành phố là 17.999.879.301 đồng. Ngoài kinh phí đã được UBND tỉnh cấp theo Đề án 3170, một số huyện, thành phố đã bố trí thêm kinh phí từ nguồn kinh phí tự chủ của đơn vị để đầu tư sửa chữa phòng làm việc của Bộ phận một cửa, mua sắm thêm một số trang thiết bị khác cho Bộ phận một cửa (các huyện: Quỳnh Nhai, Phù Yên, Sông Mã, Sốp Cộp, Mường La, Thành phố Sơn La…)

Bên cạnh kết quả đạt được, trong quá trình thực hiện còn có những khó khăn, hạn chế như: Mô hình hoạt động theo cơ chế một cửa tại Bộ phận một cửa chưa rõ ràng, do cán bộ làm việc kiêm nhiệm, chủ yếu là cán bộ, công chức, viên chức từ các phòng, ban chuyên môn được phân công trực tại một cửa. Còn có huyện bố trí công chức, viên chức hạn chế năng lực làm việc ở Bộ phận một cửa. Việc kiểm tra, giám sát hoạt động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chưa thường xuyên. Việc giải quyết TTHC thuộc một số lĩnh vực còn bất cập; một số TTHC theo quy định chưa đưa vào thực hiện cơ chế một cửa, vẫn còn tình trạng tiếp nhận hồ sơ ở các phòng chuyên môn (cấp huyện mới đưa 169/284 TTHC vào thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông). Việc sửa đổi một số quy trình giải quyết TTHC về đất đai, như: Cấp giấy chứng nhận đất lần đầu, cho thuê đất, giúp Doanh nghiệp tiếp cận đất đai còn chậm. Một số huyện giải quyết hồ sơ TTHC về đất đai còn để kéo dài hơn so với quy định…

Một số Bài học kinh nghiệm rút ra qua quá trình thực hiện

Một là, Sự thống nhất, quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ và người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp trong chỉ đạo thực hiện công tác CCHC nói chung, cơ chế một cửa, một cửa liên thông nói riêng có vai trò quyết định trong tổ chức thực hiện thành công Đề án.

Hai là, Phải có quy trình, bước đi phù hợp cụ thể trong việc thể chế hoá các quy định của nhà nước về cơ chế một cửa, một cửa liên thông, xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai cũng như công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện tại cơ quan, đơn vị.

Ba là, Tổ chức tham quan, nghiên cứu những mô hình tốt về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông để học hỏi, rút kinh nghiệm và nhân rộng mô hình điển hình về cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Bốn là, Bố trí cán bộ có phẩm chất, năng lực và khả năng giao tiếp, ứng xử tốt làm việc tại bộ phận một cửa và cán bộ, công chức trực tiếp thụ lý giải quyết hồ sơ công việc hành chính có liên quan tổ chức và công dân tại các phòng chuyên môn; tăng cường đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận một cửa.

Năm là, Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên các phương tiện thông tin đại chúng. Trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, bố trí địa điểm thuận lợi; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của bộ phận một cửa, một cửa liên thông góp phần mang lại những hiệu quả thiết thực nhất trong việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

Có thể khẳng định việc áp dụng mô hình một cửa hiện đại tại UBND các huyện, thành phố đã thể hiện quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành công tác CCHC nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế – xã hội của tỉnh. Không ngừng cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI). Việc áp dụng mô hình một cửa hiện đại tại UBND các huyện, thành phố đảm bảo tính công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết công việc với người dân tổ chức, công khai kết quả giải quyết TTHC trên Cổng thông tin điện tử của các huyện, thành phố; trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, tạo sự thuận lợi nhất cho người dân và tổ chức khi đến giao dịch về TTHC tại Bộ phận một cửa của UBND các huyện, thành phố. Đã nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ hành chính, hạn chế hồ sơ trễ hẹn và tồn đọng, khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, kéo dài thời gian giải quyết, giúp cho lãnh đạo, người dân theo dõi và kiểm soát được tiến độ giải quyết hồ sơ TTHC; kịp thời cập nhật, báo cáo thống kê tình hình giải quyết TTHC được tổ chức, công dân đồng tình đánh giá cao.

Bài viết: Nguyễn Thị Bích Thủy – Phòng CCHC