Công văn số 2471/UBND-NC ngày 07/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện một số nội dung trong công tác cán bộ.

Đăng ngày: 29/08/2017 07:41:05