Công văn số 1031/SNV-CCHC ngày 16/8/2017 V/v xin ý kiến tham gia vào dự thảo Quyết định của UBND tỉnh.

Đăng ngày: 16/08/2017 16:46:48

Kính gửi:

– Các sở, ban, ngành;

– Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;

– Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh;

– Các tổ chức Hội có tính chất đặc thù.

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 22/6/2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Thực hiện Công văn số 2009/UBND-NC ngày 30/6/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao cho cơ quan chủ trì xây dựng văn bản quy phạm pháp luật. Sở Nội vụ đã xây dựng dự thảo Quyết định của UBND tỉnh quy định tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm đối với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và tổ chức hội có tính chất đặc thù, thay thế Quyết định số 16/2015/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của UBND tỉnh.

Sở Nội vụ đề nghị các sở, ban, ngành; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố; các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh và các tổ chức hội có tính chất đặc thù nghiên cứu dự thảo (kèm theo công văn này); tham gia ý kiến bằng văn bản và gửi về Sở Nội vụ trước ngày 10/9/2017./.