Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 30/8/2017 về việc ban hành Quyết định về quy trình chỉnh lý tài liệu giấy đối với các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 04/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai, thực hiện nâng cao chỉ số tính minh bạch về tiếp cận tài liệu quy hoạch, tài liệu pháp lý theo Nghị định số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ.

Nghị quyết số 54/NQ-HĐND cả hội đồng nhân dân tỉnh ngày 21/7/2017 về thông qua quy hoạch điều chỉnh, bổ sung phát triển giao thông vận tải giai đoạn 2011 -2020 và định hướng đến năm 2030.

Công văn số1614/STNMT-KS của Sở Tài Nguyên Môi Trường Tỉnh Sơn La V/v Công bố, tổ chức thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát sỏi xây dựng tỉnh Sơn La đến năm 2020

Công văn số 2471/UBND-NC ngày 07/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện một số nội dung trong công tác cán bộ.

SỞ NỘI VỤ TỈNH SƠN LA HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THÔNG TƯ SỐ 05/2017/TT-BNV NGÀY 15/8/2017 CỦA BỘ NỘI VỤ VÀ THÔNG TƯ SỐ 20/2017/TT-BGDĐT NGÀY 18/8/2017 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO.

1. Triển khai thực hiện Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09/10/2014 và Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương […]

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1962/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 01/12/2014 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Sơn La về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác cải cách hành chính. Ngày 19/7/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1962/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công cấp […]

Kiểm tra đột xuất thực hiện công tác cải cách hành chính, công vụ, công chức.

25.8.2017-1

Thực hiện Quyết định số 138/QĐ-UBND ngày 19/01/2017 của UBND tỉnh về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính, công vụ, công chức và thực hiện phân cấp quản lý nhà nước năm 2017. Ngày 24/8/2017 Đoàn kiểm tra liên ngành đã tiến hành kiểm tra đột xuất việc thực hiện công tác […]

Đánh giá kết quả 3 năm triển khai thực hiện mô hình một cửa hiện đại theo Đề án 3170/QĐ-UBND ngày 18/11/2014 của UBND tỉnh Sơn La.

Ngày 18/11/2014 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 3170/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án tổng thể tổ chức mô hình bộ phận Một cửa hiện đại tại Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Bắt đầu triển khai từ tháng 01/2015 đến hết quý II/2017, đã đạt được […]

Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2014/TT-BNV ngày 09 tháng 10 năm 2014 và Thông tư số 13/2010/TT- BNV ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức.

Trang 1 / 41234

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La