Công văn số 850/SNV-CCVC ngày 04/7/2017 V/v thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học công nghệ.

Đăng ngày: 05/07/2017 11:19:45

Kính gửi:

– Các sở, ban, ngành;

– Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;

– UBND các huyện, thành phố.

Thực hiện Công văn số 1858/BKHCN-TCCB ngày 09/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học công nghệ.

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ vào cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc và điều kiện, tiêu chuẩn dự thi tại Công văn số 1858/BKHCN-TCCB ngày 09/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ (Công văn số 1858/BKHCN-TCCB được đăng tải kèm theo). Lập danh sách viên chức đủ điều kiện dự thi kèm theo văn bản đề nghị của cơ quan, đơn vị và hồ sơ dự thi của các cá nhân gửi về Sở Nội vụ chậm nhất ngày 07/7/2017 để tổng hợp, thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Quá thời hạn trên, coi như cơ quan, đơn vị không có nhu cầu cử viên chức dự thi thăng hạn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học công nghệ năm 2017.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.