Công văn 910/SNV-TCBC&TCPCP ngày 19/7/2017 Về việc thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2018

Đăng ngày: 20/07/2017 08:55:56

Kính gửi:

– Ban Tổ chức tỉnh ủy;

– Các sở, ban, ngành;

– Các Doanh nghiệp Nhà nước;

– UBND các huyện, thành phố;

– Các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh;

– Các Tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp.

Căn cứ Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế; Thông tư liên tịch số 01/2015/TTLT-BNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP; Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 13/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 108/2014/NĐ-CP.

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng chính phủ về việc đẩy mạnh chủ trương thực hiện tinh giản biên chế.

Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị:

1. Xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế của cơ quan, đơn vị năm 2018 trong đó xác định rõ số lượng đối tượng tinh giản biên chế, chính sách được hưởng, theo từng đợt, đợt 1 từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 30/6/2018, đợt 2 từ ngày 01/7/2018 đến hết ngày 31/12/2018) gửi về Sở Nội vụ tổng hợp trước ngày 30/7/2017.

2. Tiếp tục triển khai thực hiện tinh giản biên chế đợt 1 năm 2018, thời điểm từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 30/6/2018. Xét duyệt, lập hồ sơ tinh giản biên chế theo Kế hoạch đã xây dựng, đảm bảo đủ số lượng, thực hiện đúng nguyên tắc, trình tự, chính sách được quy định tại Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Hoàn thiện hồ sơ các đối tượng tinh giản biên chế, thẩm định theo lịch cụ thể như sau:

a) Đối với các Sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh, các tổ chức xã hội – nghề nghiệp, các công ty TNHH một thành viên: Ngày 16/8/2017.

b) Đối với các huyện, thành phố: Ngày 17, 18/8/2017:

– Ngày 17/8/2017

Buổi sáng: Huyện Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Mường La.

Buổi chiều: Huyện Yên Châu, Sông Mã, Thành phố Sơn La.

– Ngày 18/8/2017

Buổi sáng: Huyện Sốp Cộp, Vân Hồ, Bắc Yên.

Buổi chiều: Huyện Mai Sơn, Phù Yên, Mộc Châu.

c) Địa điểm: Hội trường Sở Nội vụ.

3. Đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh cử 02 công chức phối hợp với Sở Nội vụ để tham gia thẩm định, chốt thời gian đóng Bảo hiểm xã hội cho các đối tượng tinh giản theo lịch thẩm định nêu trên, giúp quá trình thẩm định giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng tinh giản biên chế đạt hiệu quả đảm bảo đúng quy định.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, quan tâm triển khai thực hiện./.