Các văn bản quy định về Văn thư – Lưu trữ.

Đăng ngày: 06/07/2017 14:47:54

Số, ký hiệu

Văn bản

Ngày tháng văn bản Tác giả văn bản  

Trích yếu nội dung văn bản

Tải về

01/2011/QH13

11/11/2011

Quốc hội

Luật Lưu trữ

Tại đây

110/2004/NĐ-

08/4/2004

Chính phủ

Về công tác Văn thư

Tại đây

 

09/2010/NĐ-

08/02/2010

Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư

Tại đây

01/2011/TT

19/01/2011

Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Tại đây

99/2016/NĐ-CP

01/7/2016

Chính phủ

Quản lý và sử dụng con dấu

Tại đây

34/2016/NĐ-CP

14/5/2016

Chính phủ

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Tại đây

 

128/QĐ-VTLTNN

01/6/2009

Cục Văn thư và Lưu trữ NN

Hướng dẫn quy trình chỉnh lý tài liệu giấy

Tại đây

283/VTLTNN-NVTW

19/5/2004

Cục Văn thư, Lưu trữ

Ban hành bản hướng dẫn chỉnh lý tài liệu hành chính

Tại đây

879/VTLTNN-NVĐP

19/12/2006

Cục Văn thư, Lưu trữ

Hướng dẫn tổ chức tiêu huỷ tài liệu hết giá trị

Tại đây

822/HD-VTLTNN

26/8/2015

Cục Văn thư, Lưu trữ

Hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng

Tại đây

16/2014/TT-BNV

20/11/2014

Bộ Nội vụ

Hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp

Tại đây

07/2012/TT-BNV

Bộ Nội vụ

22/11/2012

Thông tư HD Qlý VB, lập HS và nộp lưu HS, TL vào lưu trữ cơ quan

Tại đây

 

09/2011/TT-BNV

Bộ Nội vụ

03/6/2011

Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức

Tại đây

 

13/2011/TT-BNV

24/10/2011

Bộ Nội vụ

Quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tại đây

 

14/2011/TT-BNV

08/11/2011

Bộ Nội vụ

Quy định quản lý hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của HĐND và UBND xã, phường, thị trấn

Tại đây

Thông tin

images

duong day nong copy1

mua sam cong1

cong-khai-ngan-sach

csdl

imagescong thong tin dien tu chinh phuBộ nội vụthu dien tucong bao son laDangboCongdoanThanhnienDự án 600 Phó Chủ tịch xã

 

 

pccc

Bản đồ Sơn La