Các văn bản quy định về Văn thư – Lưu trữ.

Đăng ngày: 06/07/2017 14:47:54

Số, ký hiệu

Văn bản

Ngày tháng văn bản Tác giả văn bản  

Trích yếu nội dung văn bản

Tải về

01/2011/QH13

11/11/2011

Quốc hội

Luật Lưu trữ

Tại đây

110/2004/NĐ-

08/4/2004

Chính phủ

Về công tác Văn thư

Tại đây

 

09/2010/NĐ-

08/02/2010

Chính phủ

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư

Tại đây

01/2011/TT

19/01/2011

Bộ Nội vụ

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Tại đây

99/2016/NĐ-CP

01/7/2016

Chính phủ

Quản lý và sử dụng con dấu

Tại đây

34/2016/NĐ-CP

14/5/2016

Chính phủ

Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Tại đây

 

128/QĐ-VTLTNN

01/6/2009

Cục Văn thư và Lưu trữ NN

Hướng dẫn quy trình chỉnh lý tài liệu giấy

Tại đây

283/VTLTNN-NVTW

19/5/2004

Cục Văn thư, Lưu trữ

Ban hành bản hướng dẫn chỉnh lý tài liệu hành chính

Tại đây

879/VTLTNN-NVĐP

19/12/2006

Cục Văn thư, Lưu trữ

Hướng dẫn tổ chức tiêu huỷ tài liệu hết giá trị

Tại đây

822/HD-VTLTNN

26/8/2015

Cục Văn thư, Lưu trữ

Hướng dẫn quản lý văn bản đi, văn bản đến và lập hồ sơ trong môi trường mạng

Tại đây

16/2014/TT-BNV

20/11/2014

Bộ Nội vụ

Hướng dẫn giao, nhận tài liệu lưu trữ vào Lưu trữ lịch sử các cấp

Tại đây

07/2012/TT-BNV

Bộ Nội vụ

22/11/2012

Thông tư HD Qlý VB, lập HS và nộp lưu HS, TL vào lưu trữ cơ quan

Tại đây

 

09/2011/TT-BNV

Bộ Nội vụ

03/6/2011

Quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức

Tại đây

 

13/2011/TT-BNV

24/10/2011

Bộ Nội vụ

Quy định thời hạn bảo quản tài liệu hình thành trong hoạt động của UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Tại đây

 

14/2011/TT-BNV

08/11/2011

Bộ Nội vụ

Quy định quản lý hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của HĐND và UBND xã, phường, thị trấn

Tại đây