UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định về tiêu chí và quy trình đánh giá chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La

Đăng ngày: 25/06/2017 17:21:53

Ngày 21/6/2017, UBND tỉnh Sơn La ban hành Quyết định số 1649/QĐ-UBND về quy định về tiêu chí và quy trình  đánh giá chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La (thay thế Quyết định số 3402/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Sơn La)

Những điểm mới của Quyết định số 1649/QĐ-UBND: Bổ sung Bộ tiêu chí đánh giá chỉ số cải cách hành chính của Văn phòng UBND tỉnh; Quy định rõ, cụ thể hơn một số nội dung về tiêu chí và tiêu chí thành phần; đối với các sở, ngành tăng 01 tiêu chí và giảm 01 tiêu chí thành phần; đối với cấp huyện tăng 01 tiêu chí và tăng 25 tiêu chí thành phần (tăng nhiều ở chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin).

Theo đó, việc xác định Chỉ số cải cách hành chính được thực hiện theo các tiêu chí đánh giá và điểm số cho từng tiêu chí tại Bộ tiêu chí đánh giá chỉ số cải cách hành chính của các sở, ngành; Bộ tiêu chí đánh giá chỉ số cải cách hành chính của các huyện, thành phố; Bộ tiêu chí đánh giá chỉ số cải cách hành chính của Văn phòng UBND tỉnh.

– Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC của các sở, ban, ngành được cấu trúc thành 2 nhóm: Nhóm I: Đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, gồm 8 lĩnh vực, 30 tiêu chí và 63 tiêu chí thành phần. Nhóm II: Đánh giá tác động của cải cách hành chính, gồm 4 tiêu chí, được phân loại theo 3 nội dung tác động của cải cách hành chính.

– Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC cấp huyện, thành phố được cấu trúc thành 2 nhóm: Nhóm I: Đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính của các huyện, thành phố, gồm 8 lĩnh vực, 37 tiêu chí và 69 tiêu chí thành phần. Nhóm II: Đánh giá tác động của cải cách hành chính, gồm 4 tiêu chí, được phân loại theo 3 nội dung tác động của cải cách hành chính.

– Bộ tiêu chí xác định Chỉ số CCHC của Văn phòng UBND tỉnh được cấu trúc thành 2 nhóm: Nhóm I: Đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính của Văn phòng UBND tỉnh, gồm 8 lĩnh vực, 29 tiêu chí và 41 tiêu chí thành phần. Nhóm II: Đánh giá tác động của cải cách hành chính, gồm 3 tiêu chí, được phân loại theo 3 nội dung tác động của cải cách hành chính.

Bài viết: Nguyễn Bích Thủy – Phòng CCHC