Hướng dẫn số 750/HD-SNV ngày 09/6/2017 về thực hiện đánh giá tiêu chí 18 trong Bộ tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới.

Đăng ngày: 11/06/2017 09:19:27

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định 69/QĐ-BNN-VPĐP ngày 09/01/2017 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành sổ tay hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020;

Thực hiện Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 06/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La giao nhiệm vụ, quyền hạn của các sở, ban, ngành tham mưu triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; Quyết định số 1428/QĐ-UBND ngày 30/5/2017 của UBND tỉnh về việc Ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Sơn La gia đoạn 2017-2020. Sở Nội vụ hướng dẫn thực hiện đánh giá và thẩm định một số nội dung tiêu chí trong tiêu chí số 18 (từ 18.1-18.4) hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2020.

cụ thể nội dung tiêu chí trong tiêu chí số 18 như sau:

– Có 100% cán bộ, công chức xã đạt chuẩn theo quy định.

– Có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở theo quy định.Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh”.

– Có 100% tổ chức chính trị – xã hội của xã đạt loại khá trở lên.

– Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định.

– Đảm bảo bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình; bảo vệ và hỗ trợ những người dễ bị tổn thương trong các lĩnh vực của gia đình và đời sống xã hội.

Bài viết: Hà Trung Thắng