Đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, công chức.

Đăng ngày: 20/06/2017 15:10:31

Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

Sở Nội vụ trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 23/5/2017 về đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, công chức, trong đó chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức tập trung triển khai một số nội dung:

1. Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh

1.1. Tiếp tục tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ; Chỉ thị số 25-CT/TU ngày 18/12/2013 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về nêu cao trách nhiệm và chấn chỉnh tác phong của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; Kế hoạch số 136-KH/TU ngày 02/5/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Công văn số 1737-CV/TU ngày 23/12/2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về triển khai thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị “Về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”.

1.2. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu, thực hiện tốt quy chế dân chủ và phát huy vai trò của thanh tra nhân dân trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu mỗi cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước thủ trưởng cấp trên trực tiếp; Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra những vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý trong việc chấp hành các quy định của Chính phủ và của tỉnh về những nội dung nêu trên. Đây là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và xem xét công nhận danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đối với cá nhân và cơ quan, đơn vị.

1.3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật, các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính nhà nước; tổ chức kiểm tra đột xuất công tác cải cách hành chính, công vụ công chức của các đơn vị trực thuộc. Trước mắt tập trung vào việc thực hiện các quy định về tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo.

1.4. Chủ động tiến hành tự kiểm tra, tự đánh giá để xử lý kịp thời hoặc đề xuất xử lý kịp thời những vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định của nhà nước, các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các quy định của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính trong các cơ quan hành chính.

1.5. Kịp thời động viên, khen thưởng đối với những cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chấp hành tốt quy định của pháp luật, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kỷ luật lao động, kỷ cương hành chính. Quan tâm khen thưởng đơn vị cơ sở; công chức, viên chức và người lao động trực tiếp.

1.6. Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nội quy, quy chế làm việc, các quy định về sử dụng thời giờ làm việc, về kỷ luật, kỷ cương hành chính, đảm bảo các trường hợp vi phạm phải bị xử lý theo quy định. Kiên quyết và nghiêm khắc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, vi phạm các quy định của Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tổ chức nghiêm đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng các tiêu chí chi tiết để đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức sát với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị.

1.7. Rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị; quán triệt việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; cụ thể hóa trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, bảo đảm cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm chỉnh các quyết định của cấp trên.

1.8. Căn cứ vào chương trình, kế hoạch công tác cụ thể của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và của cơ quan, đơn vị, cá nhân liên quan, đảm bảo các yêu cầu về tiến độ, chất lượng đối với các công việc được giao.

Chủ động xử lý công việc thuộc thẩm quyền, không chuyển công việc thuộc nhiệm vụ của mình lên cấp trên; tăng cường trách nhiệm trong phối hợp xử lý các nội dung có liên quan. Thường xuyên rà soát các nhiệm vụ theo các kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; đối với những  nội dung còn tồn tại phải khẩn trương tìm biện pháp giải quyết, tháo gỡ; đối với những nội dung còn khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo với UBND tỉnh để chỉ đạo giải quyết.

1.9. Thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt giải quyết thủ tục cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông (đặc biệt là tại Trung tâm Hành chính công của tỉnh) trong giải quyết thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính Nhà nước nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp; Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân, tổ chức và doanh nghiệp; xử lý nghiêm việc chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là các vấn đề xã hội quan tâm. Kiên quyết thực hiện tinh giản biên chế đối với những công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, gây sách nhiễu, phiền hà nhân dân, không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật.

2. Đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động:

2.1. Trong thực thi nhiệm vụ, công vụ phải tuân thủ tính thứ bậc, kỷ cương và trật tự hành chính, đúng thẩm quyền;

2.2. Nghiêm túc thực hiện công việc, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công; không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc; phải đeo thẻ công chức, viên chức, nhân viên khi thực hiện nhiệm vụ;

2.3.Thực hiện nghiêm các quy định về đạo đức, văn hóa giao tiếp của người cán bộ, công chức, viên chức; không sử dụng thời giờ làm việc để làm việc riêng; thực hiện đúng quy định trong văn hóa hội họp; không hút thuốc lá trong phòng làm việc, phòng họp, hội trường; nghiêm cấm việc sử dụng rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc, giờ nghỉ trưa của ngày làm việc, ngày trực; không được đánh bạc dưới mọi hình thức;

2.4. Nghiêm cấm lợi dụng chức vụ, quyền hạn để gây nhũng nhiễu, phiền hà, trục lợi cá nhân khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp.

2.5. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính phải bị xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật và xem xét đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm.

Bài viết: Lại Như Long – Trưởng phòng CCVC