Công văn số 486/SNV-CCVC ngày 17/4/2017 V/v báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện tính đến 31/12/2016.

Đăng ngày: 21/06/2017 10:20:56