Công văn số 2424/BNV- CCVC ngày 09/5/2017 của Bộ Nội vụ V/v hướng dẫn thực hiện Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp Vụ, cấp Sở, cấp Phòng.

Đăng ngày: 28/06/2017 09:03:03