TỈNH SƠN LA HOÀN THÀNH CÔNG TÁC TẬP HUẤN ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2016-2021.

Đăng ngày: 26/05/2017 15:00:00

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 2273/BNV-ĐT ngày 20/5/2016 về việc hướng dẫn xây dựng và tổ chức bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 14/11/2016 về bồi dưỡng đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Trường Chính trị tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện; lớp báo cáo viên bồi dưỡng cho đại biểu HĐND cấp xã; giao UBND các huyện, thành phố tổ chức các lớp bồi dưỡng, cấp giấy chứng nhận cho đại biểu HĐND cấp xã. Kết quả triển khai thực hiện:

– Tập huấn báo cáo viên bồi dưỡng cho đại biểu HĐND cấp xã: 01 lớp với  68/71 đại biểu, gồm Thường trực HĐND các huyện, thành phố; lãnh đạo một số phòng, ban có liên quan; giảng viên Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, thành phố; báo cáo viên cấp huyện (5-6 học viên/huyện).

– Tập huấn, bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện: 03 lớp với 363/440 đại biểu, đạt 82,5%; tập huấn, bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp xã: 34 lớp với 5367/5513 đại biểu, đạt 97,3 % (một số đồng chí là đại biểu HĐND hai cấp, chỉ tham gia tập huấn đại biểu HĐND cấp cao hơn).

26.5.2017.1

Trong chương trình tập huấn các đồng chí đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021 đã được các đồng chí Báo cáo viên cung cấp nhiều thông tin mới về vấn đề hội nhập quốc tế; tình hình phát triển kinh tế – xã hội của Việt Nam, của tỉnh Sơn La và huyện; Luật Tổ chức chính quyền địa phương ở Việt nam; vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức hoạt động của HĐND và của đại biểu HĐND; các kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND… Ngoài những nội dung trong tài liệu bồi dưỡng theo yêu cầu do Bộ Nội vụ ban hành, các đồng chí học viên còn được cung cấp những kiến thức thực tiễn, được trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, thực tiễn trong quá trình công tác, hoạt động của đại biểu HĐND. Kết thúc chương trình bồi dưỡng, các học viên đã được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định.

Hội nghị tập huấn bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành nội dung, chương trình theo Kế hoạch đặt ra. Công tác tổ chức, chuẩn bị các điều kiện tổ chức các lớp bồi dưỡng được đảm bảo; báo cáo viên đã truyền đạt đầy đủ các nội dung tập huấn, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã tham dự Hội nghị đúng thành phần và thời gian quy định, đại biểu nêu cao trách nhiệm và nghiêm túc tiếp thu các nội dung tại hội nghị tập huấn, tích cực thảo luận và trao đổi những khó khăn, vướng mắc.

Bài và ảnh: Hà Trung Thắng