Thông báo số 59 /TB-SNV ngày 11/5/2017 Về Chương trình Học bổng Endeavour niên khóa 2018 của Chính phủ Australia.

Đăng ngày: 15/05/2017 09:31:33

Căn cứ Công văn số 1327/UBND-VX ngày 05/5/2017 của UBND tỉnh về việc giới thiệu Chương trình Học bổng Endeavour niên khóa 2018; Thông báo về Chương trình Học bổng Endeavour niên khóa 2018 ngày 19/4/2017 của Tham tán Giáo dục và Khoa học, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam.

1. Sở Nội vụ đăng tải toàn bộ Thông báo về Chương trình Học bổng Endeavour niên khóa 2018 ngày 19/4/2017 của Tham tán Giáo dục và Khoa học, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam theo File đính kèm theo.

2. Đề nghị cá nhân công chức, viên chức, người lao động công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh, nghiên cứu tìm hiểu về độ tuổi, đối tượng, ngành nghề, lĩnh vực học, bậc học, thời gian nộp hồ sơ, nộp hồ sơ trực tuyến… có nhu cầu, có đủ tiêu chuẩn điều kiện đăng ký làm hồ sơ và nộp trực tuyến theo quy định tại Thông báo về Chương trình Học bổng Endeavour niên khóa 2018 ngày 19/4/2017 của Tham tán Giáo dục và Khoa học, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam.

Trân trọng./.