Công văn số 644/SNV-CCHC ngày 17/5/2017 V/v xin ý kiến vào Dự thảo Quyết định Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố lần 2.

Đăng ngày: 17/05/2017 16:16:59

Kính gửi:

– Các sở, ban, ngành,

– Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thực hiện Quyết định số 3069/QĐ-UBND ngày 26/12/2016 của UBND tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch CCHC nhà nước năm 2017; Quyết định 658/QĐ-UBND ngày 25/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố kết quả xác định chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Ngày 24/4/2017 Sở Nội vụ có ban hành Công văn số 515/SNV-CCHC về việc xin ý kiến các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố đối với dự thảo Quyết định quy định về tiêu chí và quy trình đánh giá chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La. Có 18/19 sở, ban, ngành và 12/12 huyện, thành phố tham gia ý kiến bằng văn bản. Sau khi tổng hợp và tiếp thu các ý kiến của các sở, ban,ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, Sở Nội vụ hoàn thiện Dự thảo Quyết định quy định về tiêu chí và quy trình đánh giá chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Sơn La và xin ý kiến tham gia lần 2 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố đối với các nội dung sau:

1. Nội dung các tiêu chí, tiêu chí thành phần

2. Cơ cấu điểm của các lĩnh vực, các tiêu chí và tiêu chí thành phần (thừa, thiếu)

Sở Nội đề nghị các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố nghiên cứu văn bản dự thảo lần 2 (được đăng tải kèm theo) để tham gia ý kiến bằng văn bản và gửi về Sở Nội vụ (phòng Cải cách hành chính) trước ngày 22/5/2017./.